PARAGRAFFERNE
PARAGRAFFERNE www.pokerpartiet.dk

Præsenteret her  6. april 2010

HER PRÆSENTERES BLASFEMI - og RACISMEPARAGRAFFERNE

Paragrafferne

Straffelovens blasfemiparagraf – §140
"
Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

Denne såkaldte blasfemiparagraf har rødder tilbage til renæssancetidens barbariske blasfemi-straffe for forhånelse af Guds majestæt. I 1866 blev den omdannet til en paragraf, der, til beskyttelse af den offentlige orden, straffer offentlig forhånelse af ethvert lovligt religionssamfund. Ingen danske borgere er dømt for overtrædelse af blasfemiparagraffen siden 1938.

Siden 1999 har de muslimske lande i OIC hvert år med undtagelse af 2006 fået vedtaget en eller flere resolutioner om bekæmpelse af ”religionskrænkelse” i FN. Resolutionerne om religionskrænkelse opfordrer i praksis FNs stater til at indføre en global blasfemibestemmelse, der skal beskytte religioner frem for individer.

Straffelovens racismeparagraf – §266b
Denne såkaldte racismeparagraf, blev indført i 1939, hvor paragraffen straffede den ”der ved udspredelse af falske rygter eller beskyldninger forfølger eller ophidser til had mod en gruppe af den danske befolkning på grund af dens tro, afstamning eller statsborgerforhold”.

Som følge af, at Danmark ratificerede FNs konvention om afskaffelse af al racediskrimination blev bestemmelse ændret i 1971(seksuel orientering blev dog tilføjet i 1987) således, at den nu omfatter
"Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år."

Ifølge Rigsadvokatens opgørelse af 1. marts 2010 er der siden juni 2000 afsagt mere end 30 domme, hvor der er idømt straf for overtrædelse af § 266b.

Ratificering af FNs racekonvention medførte ikke blot en skærpelse af hate-speech lovgivning i Danmark. Lande som Holland, Storbritannien, Canada, Grækenland, Sverige, Norge, Australien, Island, New Zealand og Frankrig, Italien og Spanien indskrænkede alle ytringsfriheden i 70’erne som følge af Racekonventionen. Denne udvikling er løbende blevet konsolideret med nationale og internationale tiltag til kriminalisering af hate-speech. Senest har EU vedtaget ”Rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen”, der bl.a. forpligter medlemslandene til at kriminalisere

“offentlige tilskyndelser til vold og had mod personer eller grupper defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst, nationalitet og etnicitet”, samt “offentligt forsvar for eller benægtelse af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser begået mod disse personer eller grupper”.  Citat slut.HVIS DU ØNSKER DISSE PARAGRAFFER FJERNET FRA DANSK LOVGIVNING  =  SÅ SKRIV UNDER HER  =

Her er linket: http://www.stoetytringsfriheden.dk/index.php/skriv-under

Læs om Geert Wilders retsag på dette link =

http://www.internationalfreepresssociety.org/ om fri fortælling og Frihed

Hvem bliver den næste, i et af EUs 27 medlems-lande  
???SØREN BALD    ( R )

" I princippet er den ( Racismeparagraffen ) et angreb på ytringsfriheden.

Citat slut.
DEN KVIKKESTE BLANDT LIGEMÆND = NIELS KRAUSE KJÆR

Mon han skriver under her = eller forholder sig passiv ???Hvor fri ønsker den frie presse at være ???  Jeg må erkende, at der allerede er flere journalister på denne frihedsliste = til forsvar for ytringsfriheden. Det glæder mig. Det er også tilladt for vælgerne at deltage. God fornøjelse med brugen af din Grundlovs-sikrede stemmeret..

Med Venlig Hilsen  =  Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul
Søren Bald (født 13. oktober1940) er tidl. højskoleforstander og fra 2001til september 2009[1]landsformand for Det Radikale Venstre..

Bald er uddannet folkeskolelærerog senere cand.mag.i samfundsfagog historiefra Københavns Universitet. Efter endt uddannelse arbejdede han som underviser ved Hærens Officersskole, Søværnets Officersskoleog Forsvarets Civilundervisning. En periode var han adjunktChristianshavns Gymnasium, indtil han i 1982blev forstander for Krogerup Højskole. Den stilling forlod han i 2001.

Sideløbende havde han forskellige tillidsposter i den lokale radikale kreds- og lokalforening. Fra 1990-1995var han bestyrelsesmedlem i Foreningen for Folkehøjskoler og fra 1995til 1999formand for samme.

I 1994stiftede han Foreningen Brevklubben, som i samarbejde med Godskesens Realskole har været banebrydende indenfor interkulturel ungdomskultur mellem Danmarkog Østeuropa.

 


Danmark er et lille land, men derfor behøver vi danskere   ikke frivilligt at finde sig os i, at have mundkurv på.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE