Fædreland og aborter

Præsenteret her 25. maj 2017

www.TavshedensTyranni.dk

 www.DenKorteAvis.dk

Grundlovsdagen afholdes altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark    

Der skal flages denne dag

  www.wikipedia.net 

www.Google.dk  

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen

Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

The True location of The Jewesh Temple - YouTube

 http://www.pokerpartiet.dk/8976410

 Jeppe Juhl

stiller op til Folketinget for  

www.Nyeborgerlige.dk


 Søren Hviid Pedersen: EU skulle have været aborteret ved fødslen ...

https://www.youtube.com/watch?v=ctjK3Oj-gZ8
29. dec. 2015 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Søren Hviid Pedersen er i deadline for at diskutere EU, Schengen og flygtningekrise.
 
 

 

Om abortloven i Danmark.

Hvert år myrdes der (16.000 hvide danskere ) inden de er født.

Sådan har det været i Danmark siden 1973.

Hvor stort er det samlede tal på aborter om året i vores

Fædreland  Danmark  ???

Hvem i Danmark = stemmer på en Politiker = der går ind for abort ???

 Retten til liv

 


Kongeriget Danmark

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

Nationalstaten Danmark  


   Fædreland

eller beboet område?

 Cand. mag. Peter Neerup Buhl ( født 1968 ) har i over tyve år været en flittig skribent om nationalitets- og indvandrings-spørgsmål, især i bladene "Danskeren" og "Tidehverv". Desuden har han udgivet tolv bøger om disse emner og var 1993-2001 styrelsesmedlem i

Den Danske Forening

www.dendanskeforening.dk

 Denne bogs hovedtese er, at tilstedeværelsen af muslimer i Danmark

(( og de øvrige vesteuropæiske lande ))

allerede er alt for voldsom til, at en betryggende politisk bæredygtig udvikling kan sikres i det længere perspektiv. Politik består tit af valg mellem ender , og det sandsynliggøres, at det mindste onde i denne sammenhæng vil være, at ikke kun nogle få kriminelle og udrejsevillige, men størsteparten af de muslimer, som i de senere årtier har bosat sig her, bliver sendt tilbage til udrejselandet   (( eller et andet sted efter eget valg )), og det må efter alt at dømme for det meste ske med tvang. I bogen argumenteres der for nødvendigheden af dette uhyre projekt, hvis påtrængenhede foreløbig kun indses af et fåtal, og den gennemgår de etiske og praktiske dilemmaer ved det, der meget vel kan blive det 21. århundredes største verdenspolitiske stridspunkt. Desuden drøftes det i bogen, om det er den førte indvandrings- og integrationspolitik eller ideen om massehjemsendelse (( repatriering )), der mest rammende kan betegnes som "ekstrem".

 


    Fædreland  eller beboet område?


 IHverken det enkelte  af nærværende epistler eller epistlenes indbyrdes rækkefølge er opdelt efter temaer eller indhold. Sagens mange aspekter berører alle hinanden,og hver enkelt aspekt kan med fordel behandles på forskellige måder og i forskellige kombinationer, hvilket heller ikke garanterer mod gentagelser. Kort sagt er formen friest mulig og tilstræber dermed at gå i den holbergske episteltraditions fodspor. Ludvig Holberg er det uopnåelige ideal for nyttig uhøjtydelig og uræd kritik af det, der i samtiden betragtes som selvfølgeligheder.

Den røde tråd for disse epistler er, at Danmarks fremtidsom et dansk hjem for det danske folk er truet af en ekspanderende muslimsk befolkning på verdensplan, og at tredjeverdens-indvandringen til Danmark ikke alene må stoppes for at forhindre dette, men migrationen må direkte ændre retning i massivt omfang ud af landet, for at væksten i den muslimske befolkningsandel her ikke bare skal forsætte ( mens den danske andel aftager ). Ingen kender rigtig nok fremtiden, men denne historiske tendens er mere sandsynlig end så meget andet. fordi den handler om store populationsmæssige udviklingslinjer, der nærmest foregår efter træge naturlove, og under alle omstændigheder må tvivlen komme den nationale forsigtighed til gode i en så alvorlig skæbnesag.

I det omfang denne bog overhovedet måtte blive omtalt, bliver det derfor efter al erfaring med moraliserende stemplinger, "primitiv", "kynisk", "afstumpet", "forsimplende" - eller måske ikke lige præsis de ord, som jeg er kommet i forkøbet. Men noget lignende. Eller man vil henvise til forfatterens tvivlsomme fortid i Den Danske Forening, Fremskridtspartiet m. v. For dermed blot at bekræftige en hovedtese i bogen, nemlig at der over for nævnte problemkompleks dømmes efter nogle faste skabeloner uden saglig diskussion, og at man i denne sag oftest går efter manden , ikke bolden. Et formål her vil derfor være at omvurdere sædvanlige målestokke, som ikke er så indlysende endda. Meget vil nok være sagt andetsteds , måske tilmed bedre , men så dog ikke i samme kontekst eller argumentationskæde som her.

Hele den saglige argumentation finder sted ud fra en erkendelse, som desværre ofte forekommer fraværende i politisk ræsonnement: At de grundlæggende målestokke ikke er selvfølgelige, men at vidt forskellige resultater kan fremkomme, alt efter om man fx mener, at politikkens egentlige mål ligger i det internationale med det nationale  som blot et trin  ( a la Anders Fogh Rasmussen), eller om danske politikeres opgave er Danmarkks kontinuitet og sikring af danskernes ve og vel ud i så lang en fremtid, som det nu er menneskeligt muligt at gøre det ( som det fx var Mogens Glistrups ledetråd). Egentligt er dette et etisk valg, både som forpligtigelse over for dem, der har skabt grundlaget for nationen, og af respekt for det udenlands, hvis skæbne man ikke bør tage ansvaret for ( og reelt er det jo også et spørgsmål, hvor meget international magt, man overhovedet har, mens den klare pris for ambinationen er, at alverden får magt her i landet ). Styrken i den nationale etos er, at den ikke forlanger mere af mennesker, hverken egne eller fremmede end de kan bære: Bestræbte alle sig på at bygge et liv, hvor de nu engang er sat, ville verden være fredelig uden nogen som helst overnational styring. Dette er faktisk mindre utopisk end en fredelig "En Verden", hvor alle skal blande sig i alt!

Kunne dette budskab give folkene i de sønderbombede lande efter 2. Verdenskrig, kan det også siges til dem, der i dag hellere vil vandre til Vesten end opbygge deres eget. Ulandshjælpen har for længst oversteget Marshallhjælpen utallige gange, men lige meget hjælper det, lyder klagen: Regeringerne er korrupte. Ethvert folk har dog desværre den regering, det fortjener. Det gælder også i Vesten, så kritikken her rettes vel at mærke i sidste instans ikke kun mod bestemte eliter , "Overdanmark ", "underkastelsesindustrien" eller lignende, men også mod alle dem, der på grund af intellektuel dovenskab med deres stemme har støttet en forsat udhuling af eget og efterkommeres grundlag.

Om muslimerne hævdes det ofte , at kun et fåtal er ekstremister. Dette er tvivlsomt , især hvis man benytter den normale europæiske målestok  for hvad der er "ekstremt" men langmodigheden  er ofte stor i den officielle bedømmelse af muslimske anskuelser i forhold til, når det drejer sig om de indfødte her. Man kan ikke lade være med at tænke på de store og langvarige demonstrationer  mod det lille og ganske fredelige nazistparti. Populariteten af dette engament antydes af, at det nazistiske endnu kan fungere som fjenden i den anti-nazistiske aktivist  Stieg Larssons uhyre udbredte kriminalromaner, hvorved dette fjendebillede er blevet lejret i endnu flere ureflekterede sind. En fiktiv nazi-trussel  blæses altså op , mens det af markskrigere bagatelliseres, at en ikke diminutiv procentdel af herboende muslimer er potentielle terrorister. I akademiske kredse har man endda defineret "den muslimske fejlslutning": "I. Islamisterne er muslimer.  2. Vi har mange muslimer i Danmark. 3. Ergo har vi mange islamister i Danmark."  ( Kristeligt Dagblad 1. maj 2010 ). Alt andet lige stiger sandsynligheden for islamister dog her, jo flere muslimer her er  - givet, at en vis procentdel  af muslimerne vitterligt er islamister. Men bevares: Lever man i logikkens rene verden, er det rigtig nok ikke absolut sikkert, at her er nogen. Og alt for mange indvandringstilhængere  lever desværre tilsyneladende  i en ren intellektuel abstraktion, hvor alt er muligt, blot man vil det stærkt nok.

Men uanset hvad er det væsentlige  slet ikke, hvor mange muslimer der er ekstremister. Som "antiracisterne" selv gang på gang rigtigt har påpeget, står kampen i sidste instans om, hvad det er for et Danmark vi vil have fremover. Med forsat massebosættelse i Danmark vil landet med sikkerhed for de i dag nyfødrw blive væsenforskelligt fra det land, som de , der i dag er middelaldrene, voksede op i. Ikke danskernes hjem , men et blot beboet område, hvor vidt forskellige grupper uden nævneværdig fællesfølelse i en stadig kamp om begrænsese ressourser splitter det, der engang var en nation, stadig mere op i en ond cirkel, som det gennem historien  er set

(( alle andre steder ))

med et lignende demografisk hændelsesforløb.

 


 Poul Højlund

http://www.pokerpartiet.dk/8976421

  www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

  Kærligheden kan dukke op hvor som helst.

Også i Schweiz.

http://www.pokerpartiet.dk/435458349

Når man bygger en trone for løgnen, rejser man en galge for sandheden.

Et russisk ordsprog 


II

Der eksisterer en grundlæggende  selvmodsigelse i den danske opinion. På den anden side udtrykker danskerne en stærk opbakning til udsagn om, at "et lands diversitet i betydningrace, religion og kultur bidrager til dets styrke"  ( men hvorfor er de lande, der igen og igen klarer sig bedst i diverse Pisa-tester - Sydkorea, Japan og Finland - mon også nogle af de mest homogene? ). På den anden side er der i Danmark et usædvanlig udbredt krav om assimilation, såsom at "personer, der tilhører minoritetsgrupper, må opgive de dele af deres religion og kultur, der er i konflikt med dansk lov."

Utvivlsomt sameksisterer disse holdninger ofte  hos samme person, hvilket vel må være et udtryk for tro på muligheden af, at alle minoritetsgrupper vil være rede til at opgive udanske dele af deres religion og kultur. Ellers ville de jo ikke længere styrke landet. Om en sådan opgivelse kan forventes af kollektivt indvandrede muslimske befolkninger på hundredtusinder af individer, er måske en trossag, men den bliver dog intetsteds bekræftiget af erfaringen. De steder hvor en tålelig sameksistens mellem større muslimske befolkningsandele og resten med lidt god vilje kan siges at eksistere, er der tale om indfødte befolkningssegmenter eller dog populationer, der ikke er kommet væsentlig senere til, end resten af indbyggerne og derfor deler historie, etnicitet og/eller livsvilkår med dem.

Denne generelle tendens blev påpeget af Samuel Huntington i hans værk "Civilisationernes sammenstød". Mellem verdenskulturerne er der ikke mindre grad end mellem geologiens kontinentalplader urgamle brudlinjer med friktion langs randene, hvilket fremkalder stadig politiske eruptioner og jordskælv. Den påpegning vakte forudsigeligt mishag blandt Vestens universitetsfolk. Jeg husker en konference om Huntington på Københavns Universitet efter fremkomsten af hans bog i midten af 1990-erne, hvor ledende danske "fredsforskere" omtalte ham med nedgørende sarkasme og erklærede, at hvis hans bog havde været en eksamensopgave af en af deres studerende, ville vedkommende være dumpet.

Det var især Huntingtons syn på verdenskulturerne eller religionerne som ret homogene og upåvirkelige monolitter, der fik vore hjemlige forskere ( og mange andre ) op i det røde felt. Igen og igenville man herimod så tvivl om opdelingerne i "dem" og "os".

Men her gælder det dog ligesom i naturhistoriens opdeling i arter og racer, at selv om hybrider og en vis udveksling forekommer, vil ingen dog benægte de seperate enheders eksistens. Alle dyr og planter tilhører ikke én art, selv om de ikke er absolut adskilte, og på samme måde er der fælles grundbestandele  i menneskeligheden, men alligevel eksisterer de seperate nationer for selv det utrænede øje. Paradoksalt lader det til, at jo  mere humanistisk "trænet" øjet er i dag, desto dårligere er det tilo at skelne grupperne  på tværs af "hybride idenditeters" overfladiske støj. Sagkundskaben bevæger sig her i modsat retning af naturhistorikerne, der bliver stadig bedre til at adskille enheder.

Mange gør meget ud af at pukke på, at muslimer skam er indbyrdes meget forskellige. Ja, og det er danskerne som sådan også ( hvilket fx  forfatteren Thorkild Gravlund viste),  men det udelukker jo logisk slet ikke, at disse to heterogene mængder også er meget forskellige i forhold til hinanden ( med højst marginal overlapning ).

Kommer der en krise , og nationalisternes sammenfiltrede kroppe får stokkeslag over benene , vil alle dog nok trods den aktuelle mondæne tvivl straks vide at trække dem til sig, ligesom i molbohistorien. Det hedder sig, at optagethed af nationale forskelle er et luksusfænomen i virkeligheden i særdeleshed først deres ret, når nøden banker på, og enhver søger ly hos sig og sine.

Konsevativ Tale 18

 

 http://www.pokerpartiet.dk/33148601


  NOTARENS Notater ... 

Martin Schwarz Lausten - Martin Luther og Danmark dengang - og nu ?

Videnskabernes Selskab

Abonner

Offentliggjort, den 8. feb. 2017

www.Google.dk

Martin Schwarz Lausten har været professor i teologi med særligt henblik på dansk kirkehistorie ved Københavns universitets teologiske fakultek siden 1996 og er medlem af Videnskabernes Selskab

Kategori                                        Uddannelse

 


 Hjælp dig Selv    Hjælp dig Selv 

  Jeg vil forsøge at forklare hvordan denne internetside den fungerer.

Først indsætter jeg det ( som skal vises ) for andre med rødt.

 www.Google.dk

Nu skal det røde samles op i musen, og det gøres ved, at du kører musen bagfra henover det røde, medens du holder musen nede. Når De/du så har kørt musen hen over det røde, så slippes musen.  

Så er dette interview inde i musen, og derefter går du ind på Google.dk og søger efter indholdet.

 Martin Schwarz Lausten - Martin Luther og Danmark dengang - og nu ?


 NOTARENS Notater ...

Sinkholes: The Groundbreaking Truth

relicsongs

Abonner

Offentliggjort, den 12. feb. 2016

www.Google.dk

Opening Earth: A Documentary about Sinkholes

Rabbit Hole Produktionc

Kategori                      Film og animation

 


 

   www.fortidensJelling.dk 

01 Den Glemte Sandhed: Danmarks dåbsattest - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=3KjRQcQeQKY
14. apr. 2012 - Uploadet af dbamedia
Første afsnit af den prisbelønnede serie om kristendommens komme til Danmark. En serie der gør op med ...

 --------------

http://www.pokerpartiet.dk/302178759

-------------

Play - Den-glemte-sandhed-3-klimgården   

 04 Den Glemte Sandhed: Klimgåden [2] - YouTube

 


 NOTARENS Notater ...

Nørre Vosborg ( 2 )

COMPLET Media

Abonner

Offentliggjort, den 1. aug. 2012

www.Google.dk

Andet afsnit i serien om restaureringen af den gamle herregård, Nr. Vosborg

Second episode in the documentary about the restoration of the old manor, Nr. Vosborg in West Julland, Danmark

www.complot.dk

 Kategori                  Film og animation

www.kulturkanalen.dk  


 NOTARENS Notater ...

One Year of Log Cabin Building/One man Odyssey Building His Dream House

Nik Rijave

Offentliggjort, den 8. nov. 2019

www.Google.dk

#logcabin #woodworking #ofgrid

It one year since I started this journey of building my off grid log cabin, which was a dream of mine since  I was a kid and last October 2018 I decided and took the courage to start with this huge build by myself. Since then I came a long way, working in every weather  imaginable, seinng

Kategori                               Uddannelse

 


 NOTARENS Notater ... 

DR - Derude - Erik den Rødes saga - Del 2

TheViketube

Abonner

Offentliggjort, den 15. jul. 2011

www.Google.dk

http//www.indb.com/title/tt0390693

Kategori                                             Underholdning

 


 Morten Bisp

http://www.pokerpartiet.dk/177734310

 


 NOTARENS Notater ...

Building a Sauna Cabin with logs in the wilderness Alone with my dog I Start ti finish

My Self Reliance

Abonner

Offentliggjort, den 8. nov. 2019

#sauna #logcabin #offgrid

www.Google.dk

The complete off grid sauna build from start to finish on my land in the Canadian wilderness. 12 months of call my golden retriver dog supervisning and helping me build the cabin alone, mostly with harsh weather, biting insects and

Kategori                                   Personer og blogs

 


 Det er i dag (( Thors dag )) torsdag, den tredive

(( 30-01-2020 )).

Og Klokken, den er/var lige,nu 00:36

Beslutningen er taget. NASA, vil til månen inden for 5 år.

HELD og LYKKE

HERFRA

Og nu godnat.

Stjerner og Striber 6

http://www.pokerpartiet.dk/20831706


 Dagen er fredag 31. januar (( 31-01-2020 )). Klokken den er/var 00:24

III

Modstandere af masseindvandringen får ofte skudt "arrogance" i skoene, både over for fremmede og over for meningsmodstandere i debatten. Et eksempel er adjunkt Christian F. Rostbølls essey "Respekt og arrogance karikaturkrisen" i bogen "Kulturel diversitet" ( Syddansk Universitetsforlag 2010 ). Han mener ikke, at ytringsfriheden nødvendigvis bør indskrænkes af respekt for andres religiøse følekser, men postulerer derimod en manglende ydmyghed eller manglende selvkritik blandt dem, der forsvarede Jyllandspostens publicering af Muhammedtegningerne. De, der med Vestens oplysningstradition som argument forsvarede tegningerne, satte ifølge Rostbøll sig selv højere  end modparten, som om de havde en særlig indsigt i, hvad ytringsfriheden er. "At sætte ens egne værdier uden for diskussion er utilgivelig arrogance, da man fremstiller sig selv som ufejlbarlig, og som om man intet kan lære af andre." Og videre: "Arrogancen ligger i den ensidighed, der viser sig, når man kun taler om, at andre skal være åbne over for ens kritik, men ikke vice versa." Hvad det vil sige at vise respekt. " kan ikke defineres af den ene part alene".

Hvad vil dette dog i praksis sige andet end, at ytringsfriheden alligevel skal indskrænkes? I sidste instans  er der jo kun to muligheder: beskæringer i ytringsfriheden eller ingen beskæringer. Vil man verbalt "komme muslimerne i møde" uden at beskære, er man jo bare uærlig og hykler, og når det før eller siden bliver åbenbart, skal det jo nok gavne den "gensidige respekt" ... Og vil man beskære ytringsfriheden, bekræftiger man bare mistanken om, at danskerne ikke længere er herrer i eget hus, men er udsat for et "kulturmøde" inden for egne fire vægge, hvor begge parter har lige meget at sige.

Rostbøll taler dog altså snarere om respekt i tone og ordvalg end i ydre indrømmelser. Men hvorfor udpeges tegningernes forsvarere her som mærkbart værre end kritikerne? En Tøger Seidenfaden, Rune Engelbreth eller Georg Metz - tre toneangivende stemmer på denne fløj - blev vel i debatten vel næppe overgået af nogen hvad angår selvsikkerhed, stempling af modstandere og overbevisning om eget standpunkts højere moralske værdi? Hvornå kommer i det hele taget de akademiske afhandlinger, der analyserer indvandrings-tilhængernes manglende vilje til dialog med "islamofoberne" ( når man nu ikke længere må kalde racister)? Hårfine distinktioner udpensles i argumentationsanalyserne af "den nye nationalisme", mens åndslivets angivelige sværvægtere  i "den mindst dårlige" avis, "organet for den højeste oplysning", Weekendavisen osv. indforståetindforstået og uden at strejfe problemets kerne svælger i arrogante tolkninger om "de overflødiges oprør" og de lavtuddannedes parti, DF, uden at drømme om at lade analysernes objekter deltage i definationen af problemet.

"Følg ham, der søger sandheden. Fly ham, der har fundet den," citerer Hans Jørgen Bonnichsen i sin bog "Frygt og fornuft" ( 2008 ) og tilføjer, at i nutidens debat "er der desværre mange - blandt islamisterne såvel som blandt deres modstandere - der har fundet sandheden". Heriblandt åbenbart Bonnichsen selv, der selvudråbt står for "fornuften" over for de angiveligt hysteriske islam-kritikere.

Også venstrefløjs-idehistorikeren Mikkel Thorup kritiserer i sin bog "Fornuftens Perversion" ( 2008 ) det, han kalder den "selvfede oplysning", altså konkret de, der for tiden fremhæver Vestens fortjenester i kontrast til den islamiske verdens. Den islamkritiske brug af oplysningstiden er ifølge Thorup et uægte udtryk forsand oplysningsånd, der først og fremmest er selvkritik og "åbenhed"... Men det er dog at reducere oplysningsstandpunktet ad absurdum, at det ikke må forsvare sig og fremhæve fordelefra egen lejr mod førmoderne folks angreb. Ja, det er en kritik, der kan bruges mod enhver meningskamp og derfor reelt er indholdsløs, såledeser Thorup også skråsikker og "selvfed" i sin egen kritik af konservative oplysningskritikere, fordi han nu engang mener én bestemt ting og ikke alt muligt andet. Lakmusprøven for oplysningsånd må ikke deles, af et kommende andet etnisk flertal i Danmatk, eller om danskerne vil nyde godt af dem eller kun skal være den givende part, glemte man at spørge ordensmenneskene om. Deres fremtræden skabte ligesom en rocckkoncert af gode følelser og rev masserne med, men tømmermændene bagefter bliver af permanent karakter.

Om Folkefesten

http://www.pokerpartiet.dk/435366871

 


NOTARENS Notater ...

Alchemist - sådan lavede han verdens vildeste Restaurant

TV2 Lorry-Minidoks

Abonner

Offentliggjort, den 30. aug. 2019

www.Google.dk

Da Reastaurant Alchemist åbnede for Booking, var der udsolgt på fire minutter, og 6500 skrev sig på ventelisten til et bord.

Og da restauranten  endelig slog bronzedørene op den 4. juli på Refshaleøen kunne anmelderne knap få armene ned.

Kategori                          Rejser og begivenheder

 


NOTARENS Notater ...

Danmark og Islams indflydelse

Fri Presse

Abonner

Offentliggjort, den 11. jan. 2020

www.Google.dk

 Asger Aamunds foredrag i Helsingør Domkirke 8. jan. 2020

Kategori                                   Personer og blogs

 


 www.TavshedensTyranni.dk

 www.DenKorteAvis.dk

 Fædreland - eller beboet område

 Er du mellem 16. år og 21. år bedes du bemærke

der bruges danske bogstaver, og romertal og danske tal, til at inddele de forskellige afsnit, således at det er muligt, at overskue indholdet. Jeg er nu kommet til Romertal

a  IV. 4

I januar 2011 døde Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden, og det var paradoksalt nok ikke mindst et tab for den nationale fløj. Seidenfadens arrogance, skråsikkerhed og udskejelser har jo utvivlsomt virket så irriterende på mange , at de er gået til den modsatte side. Når nogen har kaldt indvandringsmodstandernes påstande om "Overdanmarks danskerhad" for en overdrivelse, har man bare kunnet pege på Seidenfaden og bevise, at denne holdnings eksistens er reel nok. 

b IV 4

Tilbage bliver dog stadig en overvejelse om, hvilke kriterier der egentlig afgør, hvem der får et tungtvejende ord at skulle have sagt i statens anliggender. De samme overvejelser kunne gøres gældende i forbindelse med, at Klaus Rifbjerg anses for en kulturel sværvgter. hvis mening om dette og hint er af særlig værdi. Og med dem mange andre "ordmennesker", der vel nok af og til også kan have stor faktuel viden, men hvis eget ego og egne missionerende og alt for veldkendte holdninger fylder så meget, når de fører sig frem i medierne, at man må spørge sig, hvorfor man dog aldrig opsøger vidende mennesker med mindre hørte og mere overraskede synsvinkler. Ikke fordi disse nødvendigvis har mere ret i absolut forstand, men fordi de fortjener at blive hørt som en del af den demokratiske samtale som modvægt til alle de alt for velkendte. 

  c IV 4

 Som nu fx cand oceon. Ebbe Vig, der i årevis via grundige og overbevisende beregninger er kommet frem til et langt højere antal muslimer i Danmark, og til langt højere udgifter til de fremmede i Danmark end de, der fremføres de fleste andre steder. ( Man kan ikke skrive "end de officielle tal", for absurd nok er der ingen officielle tal for disse vigtige parametre ). Ebbe Vig er nok det stik modsatte af et ordmenneske, han er et faktamenneske og derfor mindre tiltrækkende for vore overfladiske medier end folk, der med floromvundne fraser og journalistisk støtte på billedsiden forstår at røre folks hjerter for sager med den mindst mulige saglige substands.

   d IV 4

 En Seidenfaden og en Rifbjerg kunne tale om "de menneskeretlige principper"  og "de humanistiske værdier", så enhver kunne forstå det. Hvor uinteressante og svært fordøjelige er en Ebbe Vigs tørre påvisninger af truende demografiske tendenser og massiv økonomisk belastninge, kort sagt af omkoskningerne ved alle de smukke ord, som alle kan være enige i, så ikke ?

    e IV 4

 Problemet er jo bare, at ord ikke skaber virkelighed, det gør populationsstørrelser og kroner og øre. Og om de smukke værdier vil deles af et kommende andet etnisk flertal i Danmark, eller om danskerne vil nyde godt af dem eller kun skal være den givende part, glemte man at spørge ordmenneskene om. Deres fremtræden skabte ligesom en rockkoncert gode følelser og rev masserne med, men tømmermændene bagefter bliver af permanent karakter.

Meat Loaf - I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) (Official Music Video)

 www.Google.dk 

Om abortloven i Danmark.

  +45 48 39 48 48 = Abortlinjen.

Hvert år myrdes der (16.000 hvide danskere ) inden de er født.

Sådan har det været i Danmark siden 1973.

I skrivende stund, er årstallet 2020

Hvor stort er det samlede tal på aborter om året i vores

Fædreland  Danmark  ???

Hvem i Danmark = stemmer på en Politiker = der går ind for abort ??? 

 Retten til liv


NOTARENS Notater ...

Shu-bi-dua - Den lille mands sang ( musikvideo )

Shu - bi - dua Fanklub

Abonner

Offentliggjort, den 18. nov. 2015

www.Google.dk

Fra tv-programmet "Shu - bi - dua - det vil jeg sgu se" fra 1997

Baggrunden for musikvideoen var en artikel i Politiken om import af afklippet forhud fra USA til kosmetisk forskning i Danmark.

Kategori                         Musik

VIS MERE


 NOTARENS Notater ...

Shu - bi - dua - Her lugter lidt af fisk ( Musikvideo )

Shu - bi - dua Fanklub

Abonner

Offentliggjort, den 10. jan. 2016

www.Google.dk

Fra tv-programmet "Shu - bi - dia - det vil jeg sgu se" fra 1997.

https://www.facebook. com/groups/shubi ...

Kategori                              Musik

VIS MERE

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE