Monitor

Præsenteret her 21. oktober 2017

http://www.pokerpartiet.dk/435241052  

Præsenteret her = ifølge den nuværende gældende kalender = der er den Gregorianske Kalender eller den Julianske Kalender. 

www.DenKorteAvis.dk

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

  Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

 http://www.sagenskerne.dk/21050767

  www.TavshedensTyranni.dk  

 http://www.pokerpartiet.dk/8976391

 

 www.DKsamling.dk

 


 

Dette Link præsenteret fredag, den,  24. august 2018

http://www.sagenskerne.dk/30778364


 

Monitor, nr 13, Uge 12, 2017 ,Demokrati 1, Tredie akt, del 1 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=SlAJMI6As4k
16. maj 2017 - Uploadet af Aarhus Global Media
Debat på Aarhus Teater om Verdens Fremtid - Vil demokratiet Vinde ? Værten er Clement Kjersgaard ...

 Billeder af Monitor, nr 13, uge 12, 2017, Demokrati ... 

 


Hvilken viden har de Intellektuelle

Om 

disse dele af Danmarks-historien ???

 Den Sorte Skole Reformationen - YouTube


 

Om abortloven i Danmark. Hvert år myrdes der 16.000 hvide danskere  inden de er født.

Sådan har det været i Danmark siden 1973.

Hvor stort er tallet på aborter om året i USA ???

Hvem i USA = stemmer på en Politiker = der går ind for abort ???

 Retten til liv

 

Det er muligt at støtte NewSpeek økonomisk på dette Link 

 www.Newspeek.info

www.NewSpeeknetworks.Com

Om abortloven i Danmark. Hvert år myrdes der 16.000 hvide danskere  inden de er født.

Sådan har det været i Danmark siden 1973.

Hvor stort er tallet på aborter om året i USA ???

Hvem i USA = stemmer på en Politiker = der går ind for abort ???

 Retten til liv

 

Det er muligt at støtte NewSpeek økonomisk på dette Link 

 www.Newspeek.info

www.NewSpeeknetworks.Com

Kan denne lov i Danmark om aborter fjernes fra Dansk Lovgivning = gennem et flertal i Danmarks Folketing ???

Billeder af danmarks første abortlov

 Retten til liv

http://www.vilde-teorier.dk/427634914


 Hvilken Viden har Danmarks intellektuelle elite om Reformationen og de 95 Teser = som Martin Luther = slog op på Kirkedøren ??? 

Reformationen i Danmark - da Hans Tausens indledte byreformation i ...

https://www.youtube.com/watch?v=b9Q5p69tkQw
10. apr. 2017 - Uploadet af danmarkshistoriendk
Reformationen i Danmark - da Hans Tausens indledte byreformation i ... fortælle om den tidlige ...

  www.Newspeek.info

 


 Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

Friheden i Fare! 

Martin Luther

født 1483 = død 1546

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden

2017 - 500 år efter Luther!

 


 

 Her er Martin Luthers ( 95 Teser ) der blev opslået på Kirkedøren I Worms = den 31. oktober 1517 = forsøgt oversat til Dansk.

 

1. Da vor Herre og mester Jesus Kristus sagde: ”Gør bod” osv., ville han, at hele de troendes liv skulle være en bod.

 

2. Disse ord kan ikke forstås om bodens sakramente, dvs. om bekendelsens og fyldestgørelsens sakramente, som forvaltes ved præsternes embede.

 

 3. Dog sigter det heller ikke blot til den indre bod. Nej, den indre bod er ikke noget, hvis ikke man i det ydre udøver forskellige former for kødets dødelse.

 

4. Straffen forbliver derfor, så længe hadet til én selv forbliver (Det er det, der er den sande indre bod). Den forbliver altså indtil man indgår i Himmeriget.

 

 5. Paven vil ikke og kan ikke eftergive nogen straffe, undtagen dem, som han selv har pålagt, enten efter sin egen eller efter de kirkelige loves afgørelse.

 

 6. Paven kan ikke tilgive nogen skyld. Han kan kun erklære og stadfæste, at den er tilgivet af Gud. Men han kan naturligvis tilgive i de sager, der er forbeholdt ham, og foragter man dem, forbliver skylden fuldt ud.

 

 7. Gud tilgiver ikke nogen hans skyld uden samtidig at underlægger ham præsten, hans stedfortræder, til at blive ydmyget i alle ting.

 

 8. De kirkelige bodslove kan alene pålægges de levende. Intet kan ifølge lovene pålægges dem, der skal dø.

 

 9. Derfor handler Helligånden vel imod os, derved at paven i sine dekreter altid har undtaget dødens og nødvendighedens situation.

 

10. De præster handler ukyndigt og slet, som over for døende overfører de kirkelige bodsstraffe til Skærsilden.

 


 

11. Talen om at forvandle kirkelig bod til straf i Skærsilden er et ukrudtsfrø, der virkelig synes at være sået, mens biskopperne sov.

 

12. I gamle dage pålagde man de kirkelige bodsstraffe ikke efter, men før tilsigelsen af syndernes forladelse, som en prøve på den sande anger.

 

13. De, der skal dø, indfrier ved døden alle krav og er allerede døde fra de kirkelige love, idet de er løst fra disses myndighed.

 

14. Hvis den, der skal dø, ikke er i absolut harmoni eller kun har en ufuldkommen kærlighed, medfører det nødvendigvis stor frygt. Og den er så meget større, jo mindre kærligheden har været.

 

15. Denne frygt og rædsel (for ikke at tale om andet) er i sig selv nok til at udgøre Skærsildens straf, da den ligger tæt op ad fortvivlelsens rædsel.

 

16. Man ser, at Helvede, Skærsild og Himmel adskiller sig fra hinanden, ligesom fortvivlelse, tilnærmelsesvis fortvivlelse og tryghed adskiller sig fra hinanden.

 

17. Øjensynlig trænger sjælene i Skærsilden til, at deres kærlighed øges ligesom deres rædsel mindskes.

 

18. Der synes heller ikke at være hverken fornuftgrunde eller Skriftbeviser for den antagelse, at de ikke skulle være i en tilstand, hvor de kan gøre fortjenstfulde gerninger eller øge kærligheden.

 

19. Det synes heller ikke bevist, at de er visse og sikre på deres salighed, i hvert fald ikke alle, selv om vi er fuldkommen sikre på det.

 

20. Derfor mener paven, når han siger ”fuld eftergivelse af alle bodsstraffe”, ikke alle overhovedet, men kun eftergivelse af dem, han selv har pålagt.

 


  

21. Derfor farer de afladsprædikanter vild, som siger, at et menneske bliver løst fra al straf og frelst ved pavens aflad. 

22. Han eftergiver jo heller ikke sjælene i Skærsilden den straf, som de burde udstå i dette liv ifølge de kirkelige love.

23. Hvis der i det hele taget kan gives eftergivelse af alle straffe overhovedet, så er det givetvis kun til de mest fuldkomne, dvs. til de færreste. 

24. Derfor må størstedelen af folket nødvendigvis blive narret af dette forskelsløse og rundhåndede tilsagn om eftergivelse af straf. 

25. Den samme myndighed, som paven i almindelighed har over Skærsilden, den har en hvilken som helst biskop og sognepræst i sit eget stift og sogn. 

26. Paven gør derfor vel i ikke at give sjælene eftergivelse i kraft af nøglemagten (som han ikke har), men blot gennem forbønner. 

27. De prædiker menneskelære, som hævder, at straks pengene klinger i bøtten, flyver sjælen ud af Skærsilden.

28. Det er sandt, at når pengene klinger i bøtten, så kan profitten og havesygen øges. Men kirkens forbønner beror alene på Guds vilje.

29. Hvem véd, om alle sjælene i Skærsilden vil udfries, sådan som der fortælles om Sankt Severin og Paschalis. 

30. Ingen kan være sikker på sandheden i sin anger, endnu mindre på den opnår fuld syndsforladelse.

 


31. Ligeså sjælden som der findes én, der gør sand bod, ligeså sjælden er der én, der opnår sand aflad, altså uhyre sjælden.

32. De mennesker er fordømt i evighed sammen med deres lærere, som tror, at de er sikre på deres frelse i kraft af afladsbreve.

33. Man skal vogte sig meget for dem, der siger, at pavens aflad er den Guds uvurderlige gave, hvorved mennesket bliver forsonet med Gud.

34. For afladsnåden tager kun sigte på den sakramentale fyldestgørelses straffe, som er pålagt af mennesker.

35. De mennesker prædiker ikke kristeligt, som lærer, at det er unødvendig med anger, når sjælene købes fri af Skærsilden eller man køber skriftebreve.

36. Enhver kristen, der i sandhed er sønderknust, har fuld syndsforladelse fra straffen og skylden. Og den bør gives ham også uden afladsbreve.

37. Enhver sand kristen, hvad enten han lever eller er død, har delagtighed i alle Kristi og kirkens goder, og de gives ham af Gud også uden afladsbreve.

38. Dog er pavens tilgivelse og fællesskabet med ham på ingen måde at foragte, fordi man som sagt får en erklæring om den guddommelige tilgivelse.

39. Det er meget vanskeligt, selv for de lærdeste teologer, på én gang at prise afladens storhed og den sande anger for folket.

40. Den sande anger søger og elsker straffen, men afladens storhed udhuler dette og får mennesker til at hade straffen, eller giver dem i hvert fald anledning til det.

41. Man må være forsigtig med at prædiken den apostolske aflad, for at folk ikke fejlagtigt skal tro, at den er at foretrække frem for kærlighedens andre gode gerninger.

42. De kristne bør belæres om, at det ikke er pavens mening, at køb af aflad på nogen måde kan sammenlignes med barmhjertighedsgerninger.

43. De kristne bør belæres om, at hvis man giver til den fattige eller låner til en trængende, så handler man bedre, end hvis man køber aflad.

44. For ved kærlighedsgerningen vokser kærligheden og mennesket bliver bedre, men ved afladen bliver man ikke bedre, man slipper blot fri for straf.

45. De kristne bør belæres om, at den, der ser en nødlidende og lader ham i stikken og giver det til aflad, ikke køber pavens aflad, men Guds vrede.

46. De kristne bør belæres om, at medmindre de har overflod, er det nødvendigt at beholde det, der er nødvendigt til hjemmet, og ikke bruge det på aflad.

47. De kristne bør belæres om, at køb af aflad er en frivillig sag, der ikke er påbudt.

48. De kristne bør belæres om, at paven, når han giver aflad, mere trænger til og derfor også hellere vil have, at man fromt beder for ham, end at man ofrer klingende mønt.

49. De kristne bør belæres om, at pavens aflad er nyttig, når de ikke sætter deres lid til den, men skadelig, hvis gudsfrygten gennem den forsvinder.

50. De kristne bør belæres om, at hvis paven kendte afladsprædikanternes måde at drive penge ind på, ville han hellere lade Peters-kirken gå op i luer end lade den bygge på sine fårs skind, kød og ben.


 

51. De kristne bør belæres om, at paven, som det er hans pligt, gerne ville sælge Peters-kirken, hvis det skulle være, for at give af sine penge til de mange, som fralokkes afladspenge af visse prædikanter.

52. Tilliden til at man kan opnå frelse gennem køb af afladsbreve, er falsk, også selv om kommissæren, ja, paven selv, stod inde for det med sin sjæl.

53. Kristi og pavens fjender er dem, som befaler, at Guds ord helt skal forstumme i de andre kirker, når der udbydes aflad.

54. Der sker uret imod Guds ord, når der i den samme prædiken anvendes lige så lang tid eller mere på aflad som på ordet selv.

55. Det må nødvendigvis være pavens mening, at hvis afladen (som er det mindste) fejres med én klokke, med nogle enkelte processioner og ceremonier, så må evangeliet (som er det største) prædikes med hundrede klokker, hundrede processioner og ceremonier.

56. Kirkens skatte, hvorfra paven uddeler afladen, er hverken omtalt eller kendt tilstrækkelig blandt Kristi folk.

57. Det fremgår klart, at det ikke er jordiske skatte, for så ville de fleste prædikanter ikke uddeler dem så gerne, men kun samler dem.

58. Det er heller ikke Kristi og helgenernes fortjenester, fordi disse altid, også uden paven, virker nåde til det indre menneske og kors, død og helvede til det ydre menneske.

59. Den hellige Laurentius sagde, at kirkens skatte var kirkens fattige, men han talte efter sin tids sprogbrug.

60. Uden at gå for vidt kan vi sige, at skatten er kirkens nøgler (der er givet ved Kristi fortjeneste).

61. Det er nemlig klart, at til eftergivelse af straffene og de særlige tilfælde, er pavens magt alene tilstrækkelig.


61. Det er nemlig klart, at til eftergivelse af straffene og de særlige tilfælde, er pavens magt alene tilstrækkelig.

62. Kirkens sande skat er det højhellige evangelium om Guds ære og nåde.

63. Men denne skat er logisk nok meget hadet, da den gør de første til de sidste.

64. Men afladens skat er logisk nok meget elsket, da den gør de sidste til de første.

65. Derfor er evangeliets skatte net, hvormed man i gamle dage indfangede rige folk.

66. Men afladens skatte er net, hvormed man i vore dage indfanger folks rigdomme.

67. Afladen, som af sine prædikanter udråbes som den største nåde, må virkelig siges at være det, når det drejer sig om at skovle penge ind.

68. Men den er dog i sandhed den ringeste nåde, når man sammenligner den med Guds nåde og korsets fromhed.

69. Biskopper og sognepræster er pligtige til med al ærbødighed at byde forhandlerne af den apostolske aflad velkommen.

70. Men de er endnu mere forpligtet til at holde skarpt øje med, at disse ikke i stedet for det, paven forlanger af dem, forkynder deres egne fantasier.


 

71. Den, der taler imod den apostolske aflads sandhed, han være fordømt og forbandet.

72. Men den, som træder op imod afladssælgernes griske og tøjlesløse ord, han være velsignet.

73. Sådan som paven med rette tordner imod dem, som til skade for afladshandelen opfinder alle slags kunster,

74. så meget mere vil han tordne imod dem, som under dække af afladshandlen opfinder kunster til skade for den hellige kærlighed og sandhed.

75. Det er vanvid at mene, at den pavelige aflad er så stor, at den endog kan skaffe tilgivelse til den, der havde krænket gudsfødersken, hvis det var muligt.

76. Vi siger modsat, at den pavelige aflad ikke kan ophæve selv den mindste af de tilgivelige synder, for så vidt angår skylden.

77. Når man siger, at selv Sankt Peter, hvis han var pave nu, ikke kunne skænke større nådesbevisninger, er bespottelse mod Sankt Peter og mod paven.

78. Vi siger modsat, at både Peter og en hvilken som helst pave råder over noget større, nemlig evangeliet, undergerninger, gaven at kunne helbrede, osv., som der står i 1 Kor 12.

79. At sige, at det kors, som stilles op med pavens våben på, kan sidestilles med Kristi kors, er gudsbespottelse.

80. Biskopperne, sognepræsterne og teologerne skal stå til regnskab for, at de tillader den slags forkyndelse blandt folk.


 

 

81. Denne overdrevne afladsprædiken bevirker, at det ikke er let, selv for lærde folk, at fastholde ærbødigheden over for paven med lægfolks forhånelser og spidsfindige spørgsmål.

82. For eksempel: Hvorfor tømmer paven ikke Skærsilden på grund af sin allerhelligste kærlighed og sjælenes store nød. Det er den mest retfærdige grund af alle. Han udfrier jo talløse sjæle på grund af beskidte penge, til bygning af Peters-kirken, hvilket er en meget ringe begrundelse?

83. Og hvorfor bliver man ved med at holde dødemesser og sjælemesser for de døde, i stedet for at tilbagegive de legater, der er indstiftet dertil, eller tillade, at de tilbagegives. Det er jo forkert at bede for dem, der er udfriet af Skærsilden.

84. Og hvad er det for en ny fromhed hos Gud og paven, at de tillader et ufromt menneske, der ikke elsker Gud, for penge at udfri et fromt og gudselskende mennesker af Skærsilden, og dog ikke vil tillade, at de på grund af den fromme og gudselskende sjæls nød udfrier den ved kærlighed alene, uden betaling?

85. Og når de gamle bodsregler allerede længe i virkeligheden har været ude af brug og døde i sig selv, hvorfor skal man så for penge købe sig fri af dem ved at få tilstået aflad, som om de stadig var i brug?

86. Og når nu paven i dag har rigdomme, der er større end de allerrigestes, hvorfor bygger han så ikke bare denne ene kirke, Peters-kirken, for sine egne penge frem for at bruge de fattiges penge?

87. Og hvad er det egentlig, paven eftergiver og giver delagtighed i for dem, som gennem en fuldkommen anger har ret til fuld eftergivelse og fællesskab?

88. Og hvordan kunne der tilføjes kirken et bedre gode, end hvis paven, ligesom han nu gør det én gang, således skænkede eftergivelse og fællesskab til enhver troende hundrede gange om dagen?

89. Når paven ønsker sjælenes frelse gennem afladen mere end penge, hvorfor sætter han så afladsbreve, der tidligere er udstedt, ud af kraft, skønt de stadig er gyldige?

90. Når man imødegår disse højst pinlige lægmandsspørgsmål alene med magt og ikke giver grunde for det, så er det at udsætte kirken og paven for fjendernes latter og skabe ulykkelige kristne.


91. Hvis afladen altså blev forkyndt efter pavens ånd og sind, så ville disse spørgsmål let kunne besvares. Ja, de ville slet ikke opstå.

92. Bort derfor med alle de profeter, som siger til Kristi folk: ”Fred, fred”, og der er ikke fred.

93. Vel handler alle de profeter, som siger til Kristi folk: ”Kors, kors”, selv om der ikke er noget kors.

94. De kristne bør formanes til at stræbe efter at efterfølge Kristus, deres hoved, gennem straffe, død og Helvede,

95. og således mere sætter deres lid til at indgå i Himlen gennem mange trængsler end gennem fredens sikkerhed.


 www.Google.dk

 Sønderjyllands-sangen = findes på dette link

 http://www.pokerpartiet.dk/435484684

 


 Jeg beder læserne af denne hjemmeside bemærke = at jeg kun har 7 års skolegang = hvilket betyder = at mit forsøg på at oversætte Martin Luther,s 95 teser kan indeholde fejl = også fordi det eneste sprog = jeg forstår nogenlunde = det er mit modersmål = Dansk = hvilket kan betyde ( sandsynligvis betyder ) der er oversættelses-fejl ( i dette forsøg på ) at oversætte disse 95 Teser = til nogenlunde forståeligt Dansk.

Med venlig hilsen = Saxo-Poul = Poul Leo Nielsen.   

 


 

 Har disse Nordafrikanske lande = været Kristne Nationalstater ???

  

Engang var disse Nordafrikanske lande Kristne lande = og disse lande var Europas Spisekammer. Nu er disse lande blevet til = en ufrugtbar ørken. Sahara-ørkenen har bredt sig.

Billeder af sahara ørkenen

------------

[NEW] All Together Now, One Two Three | Walter Veith - YouTube

 

 En Kvinde = der stoler på sin Kristne Gud = bliver ikke forvirret.

 New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

Bemærk her = at her omtales tre himle = og ikke 7 himle = som der omtales i Koranen. 


Når man på et tidspunkt begynder at udvise muslimer fra Danmark = har den intellektuelle elite = så overvejet = at udvise dem = til Sahara,s Ørken = og opdele hvor muslimer skal placeres = i forhold til det sprog de taler taler indbyrdes ??? 

 


 A 6000 Year History Of The Jew World Order - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Hfk2bAMiQZU&list...3
21. nov. 2015 - Uploadet af EUROPEANS TV
Anti-Zionist vs Anti-Jews. Ryan Dawson. 2. [Deleted video]. ▷. A 6000 Year History Of The Jew World Order ...

Hvornår er en konspirations-teori en konspirations-teori

 


Krige skal jo financeres - men hvordan ???

Pengeskabelsen med Ole Bjerg - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=JH6rJqMrFzg
24. feb. 2016 - Uploadet af dkdox .tv
Lektor ved CBS Ole Bjerg fra Copenhagen Business School, fortælder hvordan penge skabes og hvad ...

 


 Billeder af stine bosse

  Hvilken forskel er der på en forlovelsesring og en vielsesring ???

http://www.advarselspartiet.dk/428627643  

En Kristen Dansk forlovelse varere før 1973 normalt i 1. år. 

 og så udskiftes forlovelsesringen med vielsesring og så

  Ringer Kirkeklokkerne

Præstedokumentar - YouTube

  

 De fleste danskere = har erfaret = at Bryllupskulturen = er forandret i Vores Danske Fædreland. Måske er der stadig forskel = på en Katolsk Bryllups-kultur og muslimernes bryllupskultur ??? 

 


 

Reformationen i Danmark - da Hans Tausens indledte byreformation i ...

https://www.youtube.com/watch?v=b9Q5p69tkQw
10. apr. 2017 - Uploadet af danmarkshistoriendk
Reformationen i Danmark - da Hans Tausens indledte byreformation i ... fortælle om den tidlige ...

  www.Newspeek.info

 


 The Rothschild Empire -- The True Leaders of The Planet Earth ...

https://www.youtube.com/watch?v=_FUz0vPZc7w
7. apr. 2016 - Uploadet af Awake & Aware 84
Copied from - https://www.youtube.com/watch?v=rtiOEpOnqtI The art of David Dees - http://ddees.com/ "We ...
 
 

  http://www.pokerpartiet.dk/327936306


  

Sådan ser Det Danske Folks Fædreland ud som er Kongeriget Danmark.

Kongeriget Danmark

Billeder af danske flag

 

Flere billeder af danske flag

Nationalstaten Danmark  

Det var i 1915 hjemmets herskerinder fik stemmeret i vores Danske Fædreland ( Kongeriget Danmark ) og derfor = forlod mange  danske Kvinder hjemmet = fordi de ønskede at opnå en Politisk karriere. 

 Bemærk vi Danske Danskere lever i et Kongerige = men regeres gennem de love = der vedtages i det danske Folketing.

 


 

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

Måske Censurforsøg ???

Danmarks Riges Grundlov

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Bemærk der i ( Kongeriget Danmark ) er forskel på at være

protestantisk Evangelisk-Luthersk Kristen

og det at være Katolik = ifølge Danmarks Riges Grundlov af 1953.

Bemærk også Grundlovens Paragraf 20.

EU forfatningen

 


  Billeder af Kort over europa

http://www.kulturpartiet.dk/25458801  

 


 Har der aldrig eksisteret en Nationalstat der havde navnet Palæstina ??? Har Palæstina altid været et Engelsk Mandatområde = ifølge den endnu herskende Verdensorden ???

Er det et spørgsmål der kan bringes ind i Debatten blandt Danmarks intellektuelle Elite ???

 


 

André Rieu - Boléro (Ravel) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=LwLABSm0yYc
24. apr. 2012 - Uploadet af André Rieu
André Rieu & the Johann Strauss Orchestra performing Ravel's Boléro live in Maastricht. Taken from the DVD ...

 

I øjenhøjde - Clement Kjersgaard - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=exKiUV1TXTw
15. okt. 2017 - Uploadet af mestersen
Vi ses hos Clement d. 24.4.15 - Yahya Hassan - Duration: 23:33. National Partiet 177,481 views · 23 ...

 Findes der et Bjerg i Grækenland der hedder Parnasset ??? Hvilken Gud dyrkede grækerne på dette bjerg ???


André Rieu - Zorba's Dance (Sirtaki) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=qR1-3gYXsfE
13. jul. 2013 - Uploadet af André Rieu
Published on Jul 13, 2013. André Rieu & His Johann Strauss Orchestra performing Zorba's Dance (Sirtaki ...

 

 Hvalen hvalborg SHUBIDUA - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=mojzNb4fozA
16. dec. 2010 - Uploadet af wowdancing
OBS: Lyden ejes af Shubidua. DIASHOW LAVET AF JeppeFredrik Peter og Victor Vær venlig at ...

 


Monitor, nr 16, Uge 14, 2017, Demokrati 1, Fjerde akt, del 1 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=A-vYFzip8w4
16. maj 2017 - Uploadet af ITV OJ
Debat på Aarhus Teater om Verdens Fremtid - Vil demokratiet Vinde ? Værten er Clement Kjersgaard ...
 

 Billeder af Monitor, nr 16 , 2017, Demokrati 1, Fjerde ...

Den Elite der er interesseret i Historie kan sandsynligvis finde ny viden på dette link 

http://www.pokerpartiet.dk/327936306


 

Eva Agnete Selsing: Nye Borgerlige kommer ind ved næste ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=vZzfYoP4pbQ
13. maj 2016 - Uploadet af Konservativ1995
Filosoffen Eva Agnete Selsing er ikke i tvivl om, at Nye Borgerlige kommer i folketinget ved næste valg.

 http://www.pokerpartiet.dk/8976391

 


 

Den Kristne Guds 10. Befalinger  

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Den nu afdøde Franske General har udtalt dette

Hvorfor er de Ti Bud så enkle, korte og klare og affattet forståelige for enhver? Fordi de blev opstillet uden en kommission.

- Charles de Gaulle


 

 Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv
.

 Jeg ved godt jeg er en synder = for jeg har flere gange overtrådt dine 10. befalinger. Jeg har denne bøn til dig.

Jeg beder dig om at bevare vores Dronning = den Kongelige familie = og hele det Danske Folk. Jeg beder dig om at give mine danske landsmænd visdom = så mine danske landsmænd ved = hvordan Vi/De skal forsvare sig imod = vores fjender 

Inden for og ved hjælp af Vores ærlige Kristne sindelag inden for de Kulturangreb = der også er angreb på Vestens Civilisation = inden for disse områder.

Religion - Politik - Lovgivning - Militæret - Økonomien - Kulturen og Medierne  

  Jeg beder dig også om = at velsigne vore Danske modige Kristne Frontkæmpere = der kæmper med ord = og de andre Danske Danskere = der kæmper = for at bevare Danmark = for det Danske Folk.

 Fader vor

Vor fader, du som er i Himlene! Helligt være dit navn! Komme dit Rige! Ske din vilje i Himmelen, Saaledes ogsaa paa Jorden! Velsign ogsaa de mange = der har bedt en bøn for mig.

Helligt være dit navn i al evighed

Amen


 Poul Højlund - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=sA5QNL9yXCI
for 5 timer siden - Uploadet af Fri Presse
Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev - Duration: 8:47. Fri Presse 88 views · 8:47. Language ...

 http://www.sagenskerne.dk/28423077 

Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk   om Koranens indhold

www.Nyeborgerlige.dk

 www.Pokerpartiet.dk

 www.Danskkultur.dk

 Danske Kristne Helligdage = der fejres = se under overskriften

mærkedage


Du bør vide = at Danmark er = Vores Land = for som Poul Højlund = så rigtigt bemærker = vi Danske Danskere = vi var her først = og derfor skal vi kæmpe for = Vores Danske Fædreland. Hvorfor kan uddybes på dette Link

http://www.pokerpartiet.dk/8976407


   www.DenKorteAvis.dk

Jesus Was Not A Jew - YouTube

 

 https://www.youtube.com/watch?v=7Wpz2eO5HVE

 Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free - Marching To Zion

www.skipbaker.com

  1. Lignende

 


 Billeder af pokerspilleren theo

 

 Jeg kender ikke Theo = og har aldrig mødt ham. Når jeg i dag den 28. oktober 2017 = tænkte på Theo = er det fordi = efter hvad jeg har hørt = så er en af Theo,s læresætninger ( tilpasning ) hvilket efter min opfattelse betyder omstilling til nutidens Politiske udfordringer.

 Personligt er det min opfattelse = at vi har en fjende i Danmark = som vi ikke har besejret endnu. Reformationen fandt sted den 31. oktober 1517. Der er gået 500 år = og tilsyneladende fungerer det system stadig = i Vores Danske Fædreland = gennem Dansk Lovgivning.   

 http://www.pokerpartiet.dk/8976407

Tilpasning betyder = efter min opfattelse også = i denne sammenhæng = omgruppering. En Lov indført i Danmark i 1972 eller 1973 = om abort Betyder = at hvide danskere bliver myrdet = før de bliver født.

www.DenKorteAvis.dk

For at analysere = om der er indført andre love = helt tilbage fra klokken 20.36 fredag den 4. maj 1945 = da Flemming Barfoed kom ind i BBCs danske Studie i London og slog Johs. G. Sørensen på skulderen og meddelte:"Tyskerne har kapituleret,"

 


 

Efter denne dato = kan det være interessant = at analysere hvilke love der er gennemført i Danmark = fra fredag den 4. maj 1945 og frem = inden for

Religion - Politik - Jura - Militært - Økonomi - Kultur -

kombineret med Medie-Propaganda


 

Gamle Danmark 1 1945 1975 sæson 1 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=eMt1JUCgnJY
16. nov. 2014 - Uploadet af bertil stokic
Poul Hammerich der fortæller efter 2. Verdenskrig. ... Please try again later. Published on Nov 16, 2014 ...
 

Gamle Danmark 2 1945 1975 sæson 1 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=d4kEiFqrwG0
16. nov. 2014 - Uploadet af bertil stokic
Poul Hammerich der fortæller efter 2. Verdenskrig. ... Please try again later. Published on Nov 16, 2014 ...

 


 Sporvogne - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=qDp4s9Hv4Mc
21. okt. 2012 - Uploadet af 4760Toxbeat
Lille film om sporvogne........Håber at nogen kan få glæde af at ... Trams in Copenhagen 1972 (Sporvogne ...
 

 Selv om vi i 500 år har levet i et Kongerige med en Grundlov der siger = at Vores Fædreland har en Evangelisk Luthersk Protestantisk Monark = så er det sandsynligvis mange Pokerspillere = der ikke kender den første linje i Bibelen.

Lidt om før begyndelsen

http://www.pokerpartiet.dk/435489862

 


 

Skal Danmark deltage i et stærkere EU som Merkel og Macron ønsker ...

https://www.youtube.com/watch?v=mzrZDk88Uy4
2. okt. 2017 - Uploadet af Michael Augard
Skal Danmark deltage i et stærkere EU som Merkel og Macron ønsker. Michael Augard. Loading ...

 http://www.pokerpartiet.dk/8976407

 


 

Danmarks velfærdshistorie på 15 minutter - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=t5UN0ygLpbE
23. jul. 2013 - Uploadet af Preben Rehr
Jørn Henrik Petersen giver et bud på højdepunkter i Den Dansk Velfærdshistorie.

 


 

Nogle politiske personer mener at EU kan løse alle vores problemer ...

https://www.youtube.com/watch?v=6RTRaREXBKE
2. okt. 2017 - Uploadet af Michael Augard
Nogle politiske personer mener at EU kan løse alle vores problemer. Michael Augard. Loading ...

 


  Og så et spørgsmål til Danmarks Journalister

 Opdatering

16. juni 2016 = nu = 11. april 2017 = nu igen 30. oktober 2017

 Kan værtinden Angela Merkel være bekendt at invitere 80 millioner muslimer = til EUs 27 nu 28 Nationalstater = uden at kunne tilbyde hver enkelt af dem = en seng at sove i.  ???

 Nyheder

En sådan invitation virker kulturelt uciviliseret.

 Kan Angela Merkel være bekendt at invitere 80 millioner Muslimer til EUs 28 Nationalstater = uden at kunne anvise de Tyrkiske muslimer = og de andre muslimer = en seng = hvor de kan sove  ??? Derfor er det forståeligt = at 80 millioner muslimer = de kan blive godt sure på Angela Merkel.

Billeder af bådflygtninge

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

Merkel, 80 MILLION Muslims for EU
 
 
 
According to ambassador, Merkel is to allow 80+million Turks to pour into Europe.

 Valget 23. juni = er overstået = se resultatet = på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599 

 www.123hjemmeside.dk

Europe says NO to Angela Merkels Islamic invasion ...

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

  Præstedokumentar - YouTube

 

Den Sorte Skole - Reformationen - YouTube

 


 

Mette Bock vs. Christian Langballe- Tosprogede byskilte - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=rmt__tdLfzo
26. apr. 2015 - Uploadet af Liberalisten1995
Dansk Folkepartis Christian Langballe er her i debat mod Liberal Alliances Mette Bock (der også er ...

 


 Billeder af jan aage jeppesen

 

 Billeder af jenny stockfleth simelev nye borgerlige

 


 Dennis Kristensen = Who do you think = you are ???

Annie Lennox - Who Do You Think You Are - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=TOeWaspTPzE
22. jun. 2017 - Uploadet af Mauri Avelino
Annie Lennox on an amazing journey through her family tree! Content displayed and full control of the BBC.
 
Dennis Kristensen
hvad siger Danmarks Kirkebøger om din idenditet ???
 

 Billeder af dennis kristensen foa


 

Behind the Brexit with Webster Tarpley - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=XtjdbPWOvIM
13. jul. 2016 - Uploadet af hejjagheterpal
Behind the Brexit with Webster Tarpley .... It is such a pity to hear a genius like Webster label everybody who ...

 

Webster Tarpley on Who Killed Kennedy - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=CPJKoaRXRoU
23. nov. 2013 - Uploadet af ulaghchi
Webster Griffin Tarpley (born 1946) is an American author, historian, economist, journalist and lecturer. He ...

 


 

Grundlovstale - Poul Højlund i Aarhus 2017 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=a6VGGKnc92o
5. jun. 2017 - Uploadet af Steffen Møller Pedersen
Som altid leverer Poul Højlund en tale med klarhed og aktualitet. Virkelig god tale......
 

 

Historieätarna – Säsong 1, Avsnitt 4, Det glada 1920-talet - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=dhHzj4gVBTE
17. nov. 2015 - Uploadet af Erken Kales
SPELLISTA: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbkWp1RWv2k77Gwj5AVH-uE3B1XaQ7UdH ...
 
 

 

Katrine Winkel Holm vs Lars Aslan om Nicolai Sennels, skolepsykolog ...

https://www.youtube.com/watch?v=UcxsDIrgTJY
29. mar. 2015 - Uploadet af Nationalkonservativ
Kontroversiel sag om islamkritisk skolepsykolog, som nogle mener ikke skal beholde sit arbejde.

 


 

 Min hellige bog = det er Bibelen.

Der står dette i den første linje i min Danske Bibel årgang 1964

 I BEGYNDELSEN SKABTE GUD himmelen og jorden.

 Derfor dette spørgsmål

Bruger Paven i Vatikanet ( her i 2017 ) stadig den Kristne Bibel  ???

 Om før begyndelsen

 

 14. New Age or Ancient Lie? - Cracking The Genesis Code - YouTube


 § 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov

 indeholder Grundlovens Paragraf 4.

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. 


  http://www.advarselspartiet.dk/430074130

  EU forfatningen

Er endnu Europas Ulykke

 


Et spørgsmål stillet her den 2. november 2017 ???

Er et EU i to hastigheder mulig ???

 

www.fortidensJelling.dk

 Joseph Dumond - The Ten Lost Tribes (Part 1) | Where They ...

 

vimeo.com › Joseph Dumond › Videos
10. dec. 2013
Joseph Dumond - Curses Promo - Leviticus 26 (Remembering the ... Joseph Dumond - The Ten Lost ...

 


http://www.pokerpartiet.dk/8976407

Denne Video er offentliggjort første gang den 31. oktober 2017

 

David Icke (Nov 01, 2017) - [NEW]There IS A Conspiracy And We ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=IG1BKqrOe_Y
for 3 dage siden - Uploadet af Jasper J. Fite
David Icke (Nov 01, 2017) - [NEW]There IS A Conspiracy And We Better Wake Up. Jasper J. Fite .... I ...

 


 

 Kan Angela Merkel indkalde Partilederne fra disse 12 lande = til en ny "vestfalsk konference" og eventuelt beordre dem til = at oprette deres egne Nationalstater = med deres egen Nationalbank = og deres egen Valuta. Kan en sådan løsning eventuelt forhandles på Plads ???  

 

 http://www.pokerpartiet.dk/435764570

Hvad er den Westfalske fred = som Putin er blevet inspireret af = og lidt om = hvorfor den Westfalske fred = i det hele taget opstod ???

 Resultatet var ( kort sagt ) Ingen stat ( må styre en anden stat )

 

 

 
31. mar. 2016 - Uploadet af Martin Lind

Den Westfalske fred for 9. klasse - historie, Aurehøj - Duration: 3:43. Clara Kjær Jørgensen 1m 16 views ...

 


Hvilken status har EU i dag den 2. dage efter Reformationen  ???

 http://www.pokerpartiet.dk/435764570

 Resultatet var ( kort sagt ) Ingen stat ( må styre en anden stat )

 

 

 
31. mar. 2016 - Uploadet af Martin Lind

Den Westfalske fred for 9. klasse - historie, Aurehøj - Duration: 3:43. Clara Kjær Jørgensen 1m 16 views ...


 Hvilken status har EU i dag den 2. dage efter Reformationen  ??? Er det et spørgsmål som erhvervsmanden Asger Aamund kan uddybe ??? 

    Kampen om religionen v. Asger Aamund - YouTube

 


Find selv vej.

Om dagen skinner Solen. Om natten skinner Månen og stjernerne. Det er muligt at finde vej om natten = på de store have = ved hjælp af Stjernerne = ved hjælp af viden om = hvordan en sekstant fungerer.

 

Billeder af peter schindler

Stuttgart i Tyskland, hvor opdagelsen blev fortalt i avisen Stuttgarter Zeitung. Indholdet af den kufferten heriblandt liste med navnene på dem han havde gemt og teksten til hans afskedstale, inden han forlod sine jøder i 1945 kan i dag ses på Holocaust-

 I går, den 3. november 2017 besøgte jeg en genbrugs-forretning = hvor jeg erhvervede en bog med denne Titel.

Det Nye Testamente

ved

PETER SCHINDLER

 Her til morgen ,den 4. november 2017, slog jeg lige op et tilfældigt sted i denne bog. Det tilfældige sted var på siderne 174 og 175. Jeg vil derfor citere hvad der stod på siderne 174 og 175 og også citere = hvad der stod på siderne 176 og 177.

 Citat

MRK 15,1 - 22  Øverst side 174

Guds Søn forkastet af Guds eget Folk.

Næppe var Dagen gryet, før det højere Præsteskab sammen med Folkets Ledere og Theologerne - det vil sige hele Stor-Rådet - havde taget deres Beslutning: de lod Jesus binde og udleverede ham til Pilatus.

Pilatus forhørte ham: >>Er det Dig, der er Konge over Jøderne?<< Han 2 svarede ham: Ganske som Du har sagt det!<< Nu rejste de højere Præster 3 en Mængde Anklager imod ham, og Pilatus forhørte ham paany: >>Har Du ikke noget Forsvar overfor det? hør hvor mange Ting, de beskylder Dig for!<< Men Jesus svarede ikke yderligere, saa Pilatus blev saare forbauset. 5 

 I Anledning af Paaskeferien plejede han altid at tilstaa Folket Benådning af en Fange, det kunne selv vælge hvilken; nu var der en, der hed Bar-Abbas, som sad i Fængsel sammen med de øvrige Oprørere, der under Revolten havde begaaet Mord; da saa Folkemassen kom strømmende og råbte paa, at Pilatus skulde tilstaa dem den sædvanlige Brnaadning, tog han Tanken op og spurgte dem:>>Ønsker I, at jeg skal benaade Kongen over Jøderne?<< - han vidste godt nok, at det kun var af Jalousi, at det højere Præsteskab havde bragt Jesus for hans Domstol. Det højere Præsteskab stimulerede Folkemassen til at forlange Bar-Abbas fri i Stedet.

Saa rettede Pilatus atter en Forespørgsel til dem:>>Hvad skal jeg så stille op med ham, den saakaldte,,Konge over Jøderne"?<< Saa brølede de gentagne Gange:>>Korsfæst ham!<< DaPilatus spurgte dem, hvad han da havde forbrudt, brølede de bare saa meget stærkere:>>Paa Korset med ham!<< Saa slap Pilatus, som gærne vilde føje Folket, Bar-Abbas løs, som de havde ønsket det, men Jesus afgav han til at piske, saa han kunde blive korsfæstet.

Soldaterne førte ham saa ind i Guvenørpaladsets indre Gaard, og dær kaldte de hele Vagtkompagniet sammen. De klædte ham ud i en rød Gallauniform og satte en Krans, de havde flettet af Tjørnegrene, som Krone paa Hovedet af ham, saa begyndte de at defilere forbi ham med: >>Hil Dig, Jødekonge!<< Og de slog ham oven i Hovedet med en Stage, spyttede paa ham og hyldede ham med Knæfald.

Endelig fik de nok af deres Plagerier, rev den røde Kappe af ham, gav ham hans eget Tøj paa og trak af med ham for at korsfæste ham.

Guds Søn forladt, selv af sin Far.

Til at slæbe Korsbjælke derud rekvirerede de en forbipasserende 21 Mand, som kom hjem fra Marken, en vis Simon Markarbejder +).

+) Far til Alexander og Rufus ! 22

 MRK 15,23-41  Side 175

De førte Jesus udenfor byen til et sted der hedder Golgata  (oversat Kraniebjærg); hær tilbød de ham en Drik Vin med bedøvende Myrrha i, men han vilde ikke have den. Saa korsfæstede de ham og delte hans tøj mellem sig ved at rafle om, hvem der skulle have hvad.

Da de korsfæstede ham, var Klokken langt over 9. Proklamationen af hans skyld var affattet saaledes: (( Jødekongen )). Sammen med ham korsfæstede de to Landevejsrøvere, den ene tilhøjre, den anden tilvenstre for ham ( - og saadan gik det Skriftsted i Opfyldelse, der siger: >>Han blev sat i Klasse med Lovbrydere<<).

 De forbipasserende gjorde sig lystige over ham, rystede paa Hovedet og bemærkede: >>Hov, du vilde jo rive Templet ned og bygge det op igen paa et Par Dage... hop ned fra Korset og bjærg Dig selv!<< I samme Toneart godtede ogsaa de højere Præster og Theologerne sig indbyrdes og sagde til hinanden: >>Andre kunde han hjælpe, sig selv kan han ikke bjærge! Skal det være Messias, Kongen over Israel, saa skulde han tage og komme ned fra Korset, mens vi ser paa det, saa skal vi tro paa ham ...!<< Ogsaa hans medkorsfæstede haanede ham.

 Da Klokken var godt 12, faldt der et Mørke over hele Egnen, som varede lige til Klokken 3. Klokken 3 raabte Jesus med høj Røst disse Ord: >>Eloi,Eloi, lama sabaktani?<<+) og nogle af de omkringstaaende, som hørte det, sagde: >>Hør, han paakalder Elias!<< En eller anden løb hen og mættede en Svamp med Eddike, fæstede den på en stang og rakte ham denat suge af med den Bemærkning: Tøv lidt, lad os se, om Elias kommer og tager ham ned!<<

Saa udstødte Jesus et højt Skrig og udaandede. Det adskillende Draperi i Templet flængedes itu fra øverst til nederst.

 En Hedning tyder Tegnene: Guds Søn!

Da Officeren som stod Ansigt til Ansigt med ham, saa de Omstændigheder, han døde under, sagde han:Der er ingen Tvivl om, at den Mand var Guds Søn!<<

Der var ogsaa Kvinder tilstede - blandt andre Maria Magdalena og den Maria, som var Mor til Lille-Jakob og Joses, samt Salome - og de stod og iagtog det hele paa Afstand; det var dem, der plejede at følge med Jesus og sørge for ham, da han var i Galilæa, og nu var de, sammen med mange andre Kvinder, kommet med ham til Jerusalem.

+) Det betyder >>Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forladt mig?<<

 MRK 15,42-16,10  Side 176

Da det var bleven Aftenstid, og det var Helligaften (d.v.s. Aftenen før Sabbat), kom et højtstaaende Medlem af Stor-Raadet, som hed Joseffra Arimatæa, og som ogsaa var en af dem, der med længsel havde ventet Guds Herredømmes Gennembrud; han gik dristigt ind til Pilatus og anmodede om at faa Jesu Lig udleveret. Pilatus var forbauset over, at han allerede var død, og tilkaldte Officeren for at faa at vide, om Jesus længe havde været død; da han hørte Officerens Rapport, tilstod han Josef Liget. 

 Josef tog ham ned af Korset, svøbte ham i et Linklæde3, han havde købt, og gravlagde ham i et Gravkammer, han havde ladet ligge ud i en Klippe, og han rullede en stor Sten for Indgangen til Gravhulen. Maria Magdalene og Joses´Mor Maria lagde nøje Mærke  til, hvor det var, han blev gravlagt.

 Guds Søns Opstandelse konstateres 16,1 

Da sabbatten var omme , indkøbte Maria Magdalena, Jakobs Mor Mariaog Salome duftende Salverfor at gaa ud og balsamere Jesus. De begav sig altsaa til Graven Søndag Morgen, mens det endnu var mørkt, og de ankom, just som Solen stod op. De havde gaaet og drøftet indbyrdes,hvem de skulde faa til at rulle Stenen væk fra Indgangen - den var nemlig meget stor - men da de saa nærmere til, opdagede de, at den allerede var rullet bort. Da de traadte ind i Gravkammeret, opdagede de, at der tilhøjre sad en hvidklædt Ynglingeskikkelse, og de blev forskrækkede.

Han sagde imidlertid til dem: >> Der er ikke noget at være forskrækket for ! I er kommet for at se Jesus af Nazarat, han som blev korsfæstet - han er opstanden, hær er han ikke; se, dær er Stedet, hvor de lagde ham. Gaa nu hen og sig til hans Lærlinge - og særlig til Petrus - at han er gaaet i Forvejen for dem til Galilæa; dær skal i møde ham, saadan som han har lovet Jer det<<

Saa gik de ud og løb bort fra Graven, rystende og helt grebne af Panik, og bar af Frygt sagde de ikke noget til nogen undervejs.

TILFØJELSER

 Trods gentagne Manifestationer: Vantro!

 Det var tidligt Søndag Morgen, han var opstanden, og først af alle viste han sig for Maria Magdalena, en Kvinde, han havde drevet mange Dæmoner ud af. Hun gik hen og berettede det for dem, der havde været i hans Følge, 

MRK 16,11 -20  side 177

og som nu sørgede og græd, men da de fik at høre, at han var levende, og at hun havde mødt ham, fæstede de ikke lid til det. -

Bagefter viste han sig i en Skikkelse af en Fremmed for to af dem, mens de sammen vandrede hjem ude på Landet; de to kom tilbage og berettede de andre det, men heller ikke dem fæstede de Lid til. -

Endelig viste han sig direkte for de XI selv, mens de sad tilbords , og skændte paa dem for deres Mangel paa Tiltro og for deres Haardnakkethed i ikke at ville fæste Lid til dem, der havde set ham opstanden.

 Guds Søn proklamerer sit Verdensherredømme og indtager Tronen.

En gang sagde sagde han til dem: >>Gaa ud over hele Verden og kundgør Evangeliet for alle Mennesker. Den, som tror og lader sig døbe, skal blive frelst; men den, som vægrer sig ved at tro, skal blive dømt. Hvor Troende gaar, skal Tegn som disse følge dem: de skal ved min Kraft uddrive Dæmoner; de skal kunne tale Sprog, der er dem fremmede; de skal kunne tage paa slanger med bare Hænder og drikke Gift, uden at det skader dem; syge skal de lægge Hænderne paa, og de vil komme sig ...<<.

 Da han var færdig med at tale til dem, blev Kyrios Jesus optagen til Himlen og indtog Hæderspladsen hos Gud. De gik så ud overalt og prædikede, og Kyrios selv stillede sig bagved deres Ord og gav dem Virkning gennem de Jætegn, der ledsagede deres Tale.

  Citat  Slut


 

 Har Palæstina aldrig været et selvstændigt land ??? Er Palæstina i virkeligheden et område = der hører under et Engelsk overherredømme ???

Offentliggjort ,den 11. juni 2016

 Chinese Scientist Claims Donald Trump is Cyrus The Great in Bible 

Chinese Scientist Claims Donald Trump is Cyrus The Great in Bible ...

https://www.youtube.com/watch?v=lhq6_jPenws
11. jun. 2016 - Uploadet af Truth Perfected
How did this video get hijacked at 6.17? I would have liked to have heard the entire lecture given by the ...

 http://www.sagenskerne.dk/16050868

 


 Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free ...

https://www.youtube.com/watch?v=HCEQ6kAN9DU
22. aug. 2015 - Uploadet af Clive O Hagan
Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free ..... The real Jews are not in Israel ...

 

The Solution to Stop Islam. - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=jYCDuBuDlgI
24. okt. 2017 - Uploadet af The Glazov Gang
The Illinois Family Institute (IFI), Chicago, IL graciously hosted Aynaz Anni Cyrus and others at “The Danger of ...

 

EVERYONE MUST KNOW THIS Before It Is Deleted, The Secret The ...

https://www.youtube.com/watch?v=tjUiTJiiUBw
25. sep. 2017 - Uploadet af 3CreepyTV
EVERYONE MUST KNOW THIS Before It Is Deleted, The Secret The US Government Is Hiding.. (2017 ...

 


 

Roger Scruton interviewes af Krasnik - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=PvrkOIKDwuE
18. maj 2016 - Uploadet af Nationalkonservativ
Endelig finder man en national konservatisme kanal, endda på dansk ! fortsæt det gode arbejde og ser ...

 


 

Changing The Word - By: Professor Walter Julius Veith - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Y2r2HnhGMpQ
1. feb. 2017 - Uploadet af Prophetic Signs דָּוִיד
SHARE | SUBSCRIBE Changing The Word - Walter Veith Video Originally Added 31st December, 2008 Many KJV Changes Have Taken ...
 

 

The Jewish Conspiracy (CONTROVERSIAL CONSPIRATORIAL ...

https://www.youtube.com/watch?v=qyqKkvgpwo8
4. jul. 2017 - Uploadet af FritzCayoVids
This Documentary Is About A Very Complex And Controversial Subject. Most Conspiracy Theorists Won't, Or ...

 


 

Y-DNA Haplotype of E1B1A - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=NgTNMQ2yZCs
3. nov. 2015 - Uploadet af The Perfect Human Face
Dr. Yehoshua Ben Ephraim presents a complete breakdown of the Y-DNA Haplotype of E1B1A. who are the ...

 


 

Johnny Cash - Hurt (Official Video) HD - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=vt1Pwfnh5pc
5. apr. 2012 - Uploadet af DFTranslateBR
"Hurt" official music video performed by Johnny Cash. This song is about realizing consequence and regret ...

 

Leonard Cohen - Hallelujah (Audio) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ttEMYvpoR-k
22. sep. 2014 - Uploadet af LeonardCohenVEVO
Playlist Best of Best of Leonard Cohen: https://goo.gl/HJdsxQ Subscribe for more: https://goo.gl/ZRxB22 (C ...

 


 

Battleground: The Art of War - Alexander The Great - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=EcqvHn9b03w
28. nov. 2016 - Uploadet af Prince Corsica
This program is a detailed account of the Battle of Gaugamela at whichin 331 BCE Alexander of Macedonia ...

 


 

Sun Tzu - The Art of War - Documentary (History Channel) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=LGHLOGx9MUU
3. jun. 2016 - Uploadet af Benny The Bouncer
This whole documentary is wrong. "We never lost an engagement in Vietnam." Bullshit. Whole infantry ...

 


 

Jeff & David Icke - A Stunning Knockout Conversation A Last Chance ...

https://www.youtube.com/watch?v=ldtHlv1lP78
for 1 dag siden - Uploadet af Jeff Rense
Clip from November 09, 2017 - guest David Icke on the Jeff Ren... ... Icke - A Stunning Knockout ...

 


 

JUST IN! Congress Calls For Robert Mueller To Be FIRED - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=EC9rcgZ5pFA
for 3 timer siden - Uploadet af WIKIPOLITICS
JUST IN! Congress Calls For Robert Mueller To Be FIRED.

 Offentliggjort 11. november 2017 og her 12. November 2017


 

Carsten Jensen fortæller om Marstal - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=u1eN9SF2RMY
16. jan. 2012 - Uploadet af Gyldendal Forlag
Carsten Jensen tager læserne med til Marstal, og fortæller om hvordan det var at vokse op i en by ...

 


I gamle dage fik en veludviklet samvittighed mennesker til at gå ind i politk. I dag er det omvendt. Nu får samvittigheden de engagerede til at forlade politik.

- Carsten Jensen


 

( 28 National-Stater )

 er medlemmer  af

EU

 Belgien € (1957) Frankrig € (1957) Tyskland € (1957) Italien € (1957)

 Luxembourg € (1957)  Holland € (1957)  Danmark (1973) Irland € (1973)

 Storbritannien (1973   Grækenland € (1981) Portugal € (1986) Spanien € (1986)

 Østrig € (1995) Finland € (1995)  Sverige (1995) Cypern € (2004)

 Tjekkiet (2004) Estland € (2004) Ungarn (2004) Letland € (2004)

 Litauen € (2004) Malta € (2004) Polen (2004) Slovakiet € (2004)

 Slovenien € (2004) Bulgarien (2007) Rumænien (2007) Kroatien (2013)

 


 

http://www.kulturpartiet.dk/25458801

 Rusland ( En mægtig Nabo ) til

Europas National-stater

Billeder af Kort over europa

http://www.kulturpartiet.dk/25458801

 


 

Hvad Er Demokrati I EU - Part 1 - Carsten Jensen - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=n9pJa00gNA4
1. jun. 2013 - Uploadet af TVMarineret
http://www.tvmarineret.dk Hvad Er Demokrati I EU Part 1 - Debat og Spørgsmål Med Rasmus Nørlem ...

 


 

 Min hellige bog = det er Bibelen.

Der står dette i den første linje i min Danske Bibel årgang 1964

 I BEGYNDELSEN SKABTE GUD himmelen og jorden.

 Derfor dette spørgsmål

Bruger Paven i Vatikanet ( her i 2017 ) stadig den Kristne Bibel  ???

 Om før begyndelsen

 

 14. New Age or Ancient Lie? - Cracking The Genesis Code - YouTube


 § 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov

 indeholder Grundlovens Paragraf 4.

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. 


  http://www.advarselspartiet.dk/430074130

  EU forfatningen

Er endnu Europas Ulykke

 http://www.pokerpartiet.dk/8976407


 

www.DenKorteAvis.dk

Jesus Was Not A Jew - YouTube

 

 https://www.youtube.com/watch?v=7Wpz2eO5HVE

 Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free - Marching To Zion

www.skipbaker.com

  1. Lignende

 Hvilken Bibel stoler du på = og hvorfor ???

 


 

Hvad Er Demokrati I EU - Part 2 - Carsten Jensen - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=P4GFyWCORco
6. jun. 2013 - Uploadet af TVMarineret
TVMarineret en TV-station på Kanal Hovedstaden - http://www.tvmarineret.dk - http://youtube.com ...

 www.DenKorteAvis.dk


 

1421 Chinese discover america before europeans - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=4yK-9hxk5HY
12. feb. 2013 - Uploadet af Filipino Athlete
Interested Read More Here on http://enzopedia.blogspot.com/2017/10/did-china-discover-america.html On ...

 http://www.pokerpartiet.dk/8976403


 

HF-Søfart på Marstal Navigationsskole - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=CCcnSyMEhhM
8. nov. 2010 - Uploadet af marstalnavigation
HF-Søfart på Marstal Navigationsskole. ... HF-Søfart på Marstal Navigationsskole. marstalnavigation ...

 


 

Ny Finanslov 2017, 18 november 2016 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=SJGoJDmhMpc
18. nov. 2016 - Uploadet af Michael Augard
Ny Finanslov 2017, 18 november 2016. Michael Augard ... Please try again later. Published on Nov 18 ...

 


 

Poul Højlund: Vi hjælper de stærke og svigter de svage - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=msLSb9eL9x4
21. jan. 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Poul Højlund er i DR's Debatten, hvor han redegør for, hvorfor Europa på ingen måde kan overleve den ...

 http://www.pokerpartiet.dk/8976407


 

The Life of Tacitus - Rome's Greatest Historian - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=3nzEfaM-m-c
11. jun. 2013 - Uploadet af GOaLz517
The Life of Tacitus - Rome's Greatest Historian. GOaLz517. Loading. ... No hour long documentary ...
 
Jo værre stat, desto flere love.
- Tacitus

 Politikeren tænker på det næste valg -

Statsmanden på den næste generation.

William Gladstone

 Billeder af william gladstone


 Glemme-Kulturen

Her er mine teorier om Glemme-kulturen.

Da vi her i Danmark lever i en Nationalstat = der er en Kristen Nationalstat = så er udgangspunktet for denne teori = at de Kristne hvide slaver = da de flygtede = skulle de vandre 40 år under ledelse af Moses og Joshva - inden de nåede rejsens mål.

Guds Søn = Jesus

 har sagt = lad børnene komme til mig. Efter min opfattelse = så gælder det børn fra ( 0. år til 7. år ) Hvis vi trækker 7 år fra de 40 år som Moses og Josva vandrede i ørkenen = så når vi frem til tallet 33.

http://www.about-truths1.dk/432597571

 Derfor er mit spørgsmål til de intellektuelle dette

Blev ( Guds Søn = Jesus ) korsfæstet

da han var 33 år gammel ???


Hvis jeg har forstået min Bibel Korrekt = så skal vores hvide slægt = forstå tiden helt tilbage til dengang  Moses og Josva levede = for at vi vide ( hvem ) vi selv er = for at vores slægt kan forsvare kommende slægter = ved at forsvare vores Kristne Kulturarv.

  Joseph Dumond - The Ten Lost Tribes (Part 1) | Where They ...

 

vimeo.com › Joseph Dumond › Videos
10. dec. 2013
Joseph Dumond - Curses Promo - Leviticus 26 (Remembering the ... Joseph Dumond - The Ten Lost ...

 


 Med venlig hilsen

Saxo-Poul

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

 


 En tidligere Dansk Statsminister Jens Otto Krag sagde i 1972 eller 1973 dette.

Man har et standpunkt - indtil man tager et nyt.

  http://www.pokerpartiet.dk/8976391


 

Monitor ,nr 8 ,Uge 10 ,2017, Demokrati 1, Første akt, del 2 - 3 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=d6_8uPSUYqk
8. maj 2017 - Uploadet af Aarhus Global Media
Debat på Aarhus Teater om Verdens Fremtid - Vil demokratiet Vinde ? Værten er Clement Kjersgaard ...

 


 

The Forbidden Secret with Dr Stanley Monteith 2007 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=9UagqOHScNs
8. dec. 2013 - Uploadet af Abel Danger
This is Dr. Stanley Monteith's mindblowing video lecture The Forbidden Secret, which reveals the source ...

 www.DenKorteAvis.dk


 Er det muligt at være dansk Nordisk historisk bevidst uden at have læst en bog udgivet af Foreningen Norden af

Cora  Sandal

som har udgivet følgende bøger

Alberta og Jacob ......................1926

Den blå sofa og andre noveller .....1927

Alberta og friheten ................... 1931

Carmen og Maja og andre noveller   1932

Mange takk dokter ....................1935

Bare Alberta ............................1939

Dyr jeg har kjent .......................1946

Kranes konditori ........................1946

Figurer på mørk bunn ..................1949

"Cora Sandel"

er født i 1880 i Tromsø. Hun udgav sin første bog i 1926 - 46 år gammel.

Det som historisk vidende sandsynligvis ved - Så har Sara også opholdt sig i Paris og har været gift.

Mine spørgsmål og en bemærkning.

Hvor mange Konditorier var der i 1946 i henholdvis i Finland-Norge- Sverige-Island og Danmark i 1946 ???

Min bemærkning = Hvor mange af de ansatte på DR har læst bogen af

Bernt Hjejle: om: Nordisk Retsfællesskab ( udgivet også i 1946 ) 10 år før invasionen i Ungarn i 1956

 --------------

 Udgivet af foreningen NORDEN

 


 Præsenteret her 13. december 2017

 

Chosin Reservoir - Epic of Endurance | KOREAN WAR - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=kH-xJxBNuVM
13. dec. 2016 - Uploadet af Documentary HD Channel
The Battle of Chosin Reservoir was fought November 26-December 13, 1950 during the Korean War and saw ...

www.Sagenskerne.dk   

http://www.pokerpartiet.dk/435241052  

Præsenteret her = ifølge den nuværende gældende kalender = der er den Gregorianske Kalender eller den Julianske Kalender. 

www.DenKorteAvis.dk

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

  Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

 http://www.sagenskerne.dk/21050767

  www.TavshedensTyranni.dk  

 http://www.pokerpartiet.dk/8976391

 www.DKsamling.dk

 


 

Hannibal's Carthage Army - BBC - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=oFQFSmyCplU
29. okt. 2007 - Uploadet af BBCWorldwide
Documentary from BBC worldwide charting the rise and fall of Carthage's star warrior. Hannibal. Historians ..

 


 

Den Nordiske Mytologi - Skabelsesmyten og Guderne - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=T_qTaKjIK2w
7. okt. 2014 - Uploadet af Roskilde Gymnasium 1. y historie
Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/FVrz/

 


 

Prophetic Alert: Donald Trump and the Four Horsemen of ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=44LRHTtEaUY
19. okt. 2016 - Uploadet af Wayne Levi Price - Tribulation Saints
Bless You All - This ministry is viewer supported - To help me with a DONATION click the link here: http://www ...

 www.DenKorteAvis.dk


 

Shu-bi-dua - Her lugter lidt af fisk (musikvideo) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=XaPVzJpoEpU
10. jan. 2016 - Uploadet af Shu-bi-dua Fanklub
Fra tv-programmet "Shu-bi-dua - det vil jeg sgu se" fra 1997. https://www.facebook.com/groups ... 

Det er jo ikke kun = Fiske-yngel = der myrdes inden fødslen.

Her i dit/mit vores fædreland  = Kongeriget Danmark = der er det

Retten til liv

 vore Danske Landsmænd der bliver myrdet før de bliver født.


 

Prophetic Alert Donald Trump and the Four Horsemen of the Apocalypse

https://www.youtube.com/watch?v=r0S45xmdsn8
20. okt. 2016 - Uploadet af God's Chosen
Bless You All - This ministry is viewer supported - To help me with a DONATION click the link here: http://www ...

 http://www.kulturpartiet.dk/21876681


Pia Olesen Dyrh og Simon Ammitzbøll - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=sa3xS8xSvBI
13. aug. 2017 - Uploadet af Michael Augard
I quizzen hos Signe Molde, 27 04 2017.
 
Hvem ved i hvilket årstal de europæiske bier kom til USA = samt hvilken indflydelse det fik på Landbruget i USA og på USAs infrastruktur ??? www.Ukip.org
 

 

 Shu-bi-dua - Den lille mands sang (musikvideo) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=EYRKorURMJE
18. nov. 2015 - Uploadet af Shu-bi-dua Fanklub
Fra tv-programmet "Shu-bi-dua - det vil jeg sgu se" fra 1997. Baggrunden for musikvideoen var en ...

 http://www.pokerpartiet.dk/8976407 


 

www.DenKorteAvis.dk

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

  Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

 http://www.sagenskerne.dk/21050767

  www.TavshedensTyranni.dk  

 http://www.pokerpartiet.dk/8976391

 www.DKsamling.dk

http://www.pokerpartiet.dk/435241052  

Præsenteret her = ifølge den nuværende gældende kalender = der er den Gregorianske Kalender eller den Julianske Kalender. 

 


 

ALERT! Is the 3rd Temple Under Construction?? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=9Rmk6_bIDMM
7. jul. 2017 - Uploadet af Restore the Path
Something to consider. Can you imagine the upheaval in political and religious thinking if the Temple Mount ...

 


 

URGENT! The 3rd Temple beginning to be built? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=NpTFlzfgN8o
10. jul. 2017 - Uploadet af Restore the Path
Filmed in the Old City of Jerusalem, this ground-breaking documentary investigates the research of renowned ...

 


 

 


 Som alle oplyste Danske Danskere er klar over så er

Århus = Europas Kultur-= Hovedstad.

Så er mit vælger-spørgsmål = hvem vil Århus Kultur-Hovedstad Århus invitere til en Kultur begivenhed i Århus ???

PRESIDENT TRUMP ARRIVAL CEREMONY IN SOUTH KOREA ...

https://www.youtube.com/watch?v=OB9qGignkNw
7. nov. 2017 - Uploadet af Trump Dayz
SHARE & SUBSCRIBE Credit: Based Patriot https://www.youtube.com/channel/UCcSqNP7X0DMOI8X3yRPvcbw.
 
 

 

Store Danskere - th. Stauning - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=wQ1LHSfTWCE
4. nov. 2017 - Uploadet af Heidi Madsen
Th. Stauning. Folkets Søn, Danmarks Statsminister. - Duration: 43:58. Jens Cornelius 182 views · 43 ...

 http://www.pokerpartiet.dk/427990467

 


 Billeder af juletræer 

 I dag ,den 3. januar 2017 er Julemåneden december slut.

Min  JuleKur

Præsenteret her 9. december 2017

Den kan du også prøve  =  sådan begynder Kuren.

Indkøb

Du køber 1. flaske Hybensaft og 1. flaske Solbærsaft = 5. kg. kartofler 1. bakke mandariner og 16. danske æbler samt 3 ruller Marie-kiks.

Så langt = så godt.

Alle = der er fyldt 50 år kalder jeg = Ældre. Sådan begynder Kuren. Midt om natten skal du lige på toilettet. På vej forbi EL-Kedlen trykker du lige på knappen og EL-Kedlen har du fyldt med vand dagen før (nu ) På din vej tilbage = går du gennem bryggerset = og der tager du en ( En mandarin med ) ( En rå Kartoffel med ) og ( Et æble med ) med ind i køkkenet.

 For mig er den rigtige rækkefølge således.

 Jeg tager en flad tallerken = og lægger otte Marie-kiks i midten af tallerken. Så skræller jeg ( mandarinen ) og deler den op i 9. eller 11. "både". Så skræller jeg den rå kartoffel og deler den op i 8. "både". Så laver fylder jeg mit Øl-krus med saftevand og sætter hen på det lille bord foran sengen. Til slut skræller jeg æblet og deler æblet med min æbledeler. Det giver 8 stykker "æblebåde". Dem lægger jeg på tallerkenkanten ved siden af de 8. "Kartoffelbåde". og de 9. eller 11. "mandarinbåde".

Rækkefølgen forsætter således.

Jeg sætter mig på sengekanten, og spiser først 2. Marie-kiks. Derefter spiser jeg først de 8. "æblebåde". Derefter går jeg hen til EL-Kedlen og varmer det varme vand op til kogepunktet, og laver 2. krus BKI kaffe, som jeg tager med hen til det lille bord foran sengen. Så spiser jeg 2. stk. Marie-Kiks mere, og spiser så de 8. stk. rå "æblebåde". Så spiser jeg 2. stk Marie-kiks. Til slut spiser jeg de 9. eller 11. "mandarinbåde" og har undervejs i forløbet drukket saftevand til.   

 Her er jeg nået til finalen på min

Personlige Julekur.

Jeg rejser mig, og bærer det Tomme ØL-bæger og tallerkenen hen på Køkkenbordet og tager et askebæger og en Cerut med hen på det lille bord - foran sengen -samt en udgave af bladet Royal  der et Magasin udgivet af Billed-Bladet.

Rabat på BILLED-BLADET - spar op til 30 %

Her har jeg 2. kiks tilbage = der står MARIE på, med Store Bogstaver. Så tænker jeg lidt på min mor = fordi hun også hed Marie = medens jeg spiser de sidste 2. Marie-kiks. Nu har kaffen ( som regel ) den rette temperatur. Ikke for varm og ikke for kold.

Jeg åbner bladet = og på den første side = ser jeg = BRUDEKJOLEN = ALLE VIL TALE OM. Brylluppet mellem Sveriges Kronprinsesse

Victoria Ingrid Alice Désirée og Daniel Westling

har været stort i Sverige = og har formodentlig fundet sted = Den 19. juni klokken 15.30 = som den største begivenhed i Sveriges TV nogensinde. Tilsyneladende har Benny Anderson fra ABBA skrevet en bryllupssang til bruden = Victoria. 

Tillykke  med  Brylluppet

Saxo-Poul

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

Hvem var Abba ???

 Billeder af ABBA Waterloo Eurovision 1974 (High Quality)

 Jeg frygter tre fjentlige aviser - mere end tusind bajonetter

- Napolion Bonaparte


  http://www.pokerpartiet.dk/88240545

Min drømmebil er stadig et Folkevogns-Rugbrød.

 


 

  I dag ,den 3. januar 2017 er Julemåneden december slut.

I Julekuren blev der brugt en Mandarin = hvilket også er et Kinesisk ord. 

Nu hvor julen er forbi = kan man i stedet for bruge en Clementiner = indført fra Spanien = og resten af året = frem til december måned = kalde den tidligere julekur for

Clement-Kuren 

I øjenhøjde - Clement Kjersgaard - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=exKiUV1TXTw
15. okt. 2017 - Uploadet af mestersen
Vi ses hos Clement d. 24.4.15 - Yahya Hassan - Duration: 23:33. National Partiet 177,481 views · 23 ... 

 Findes der et Bjerg i Grækenland der hedder Parnasset ??? Hvilken Gud dyrkede grækerne på dette bjerg ??? 

http://www.pokerpartiet.dk/327936306

 


 

Skattetrykkets udvikling - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=_xdPJRRW6hI
13. nov. 2017 - Uploadet af dkdox .tv
Mængden af skat danskerne betaler idag er eksploderet, sammenlignet med forhen. Hvordan danskerne ...

 http://www.pokerpartiet.dk/435880138

 


 Billeder af samuel huntington

Angrebet på Vestens Civilisation som er omtalt af = Huntington = er sat ind på disse overordnede områder =

Religion - Politik - jura - militæret - økonomi - kultur - medie-censur

tilsyneladende samtidigt rent tidsmæssigt.

 


 

5. Januar 2018 har/havde ,den abdiserede, Spanske Konge Fødselsdag.

 Billeder af kong juan carlos

 

 http://www.pokerpartiet.dk/327936306

 


 www.Tagryggen.dk

 


Jesper Langballe & Thomas Bredsdorff debatterer oplysningstiden ...

https://www.youtube.com/watch?v=tDxkgaTgXYM
30. dec. 2017 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Jesper Langballe og Thomas Bredsdorff diskuterer gode og dårlige sider ved oplysningsiden. Var ...
 
 

 

Pope Francis and His Lies - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=1qX9dn1l4d8
27. sep. 2015 - Uploadet af sanderson1611
http://www.faithfulwordbaptist.org/page5.html Here is the link to make an online donation to Faithful Word ...

 


 

3001 - To Soy or Not to Soy - Walter Veith - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Qvc8oXMuJ4o
18. maj 2017 - Uploadet af Amazing Discoveries
In this educational, well researched health seminar with Walter Veith we will see how lifestyle changes are the ...

 


 

Turkey Is Going to Betray America - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=dDlrh5M2ZOY
24. okt. 2013 - Uploadet af The Key of David
Why would God declare that He's going to totally destroy one nation on this Earth physically? Why would God ...
 
---------------------------------------

 Den Danske Kristne Ungdom der er mellem 14 år og 21 år der ejer en Dansk Bibel årgang 2008 - skal vide at vers 83 står på side 527. Iøvrigt er der 150 vers i Salmernes bog. Læs eventuelt videre på side 563.  Halleluja.


 Danskere og andre kan læse mere på dette link udtrykt af

www.about-truths1.dk

Dronningens intellektuelle Væbner

 Søren Hviid Pedersen


 Fundet i Ekstrabladet 16. FEBRUAR 2018

OVERSKRIFT

Prins Henrik blev Prorektor for slyngelstuen

 Citat

 Hvad de færreste  - og tilsyneladende heller ikke konhuset  - vidste, var, at HKH Prins Henrik for et par år siden nåede at føje endnu et protektion til sin lange liste, der jotalte andre hæderkronede institotioner som Dansk Petanque Forbund, Dragonfonden og Veterantogscenter Fredensborg.

I festligt lag med glimt i øjet takkede charmøren således ja til at blive protektor for Slyngelstuen og samtidig lægge navn til vores årlige billardturnering, Kong Henrik Cup, der ruller over bordene på hans fødselsdag 11. juni

 - Åh, I kære slyngler, mais naturellement, jublede prinsen, der kort efter sågar vendte tilbage med et indrammet digt, der nu hænger så smukt ved siden af tavlen.

"Når jeg triller en kugle

og kridter min kø

      er der ingen surmule     

  kun keglen skal dø."

 Det reciterer vi i kor og med fugtige øjne på stævnedagen, og i Slyngelstuen har vi i dyb respekt tænkt os at fastholde traditionen og indfri vores løfter til vores allerede stærkt savnede protektor: Et af dem er, at der altid den

11. juni

, skal stå en lun kurv under bordet til brug for omstrejfende gravhunde.

Citat  Slut


 Jeg har fundet dette ordsprog.

I politik som i Kærlighed kan retræten vendes til en Sejr.

- Charles de Gaulle

 Dette ordsprog rejser jo spørgsmål. Et af dem lyder således

Hvem sendte

HKH Højhed Prins Henrik

til dit mit og Vores Fædreland

Danmark

 www.sagenskerne.dk

 


 

 The True Location Of The Jewish Temple - YouTube

 http://www.pokerpartiet.dk/435213295

 


 

Why Jews Don't Believe in Jesus pt. 1 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=gvCJ-3KB9O0
30. dec. 2010 - Uploadet af Restored Covenant Community
http://gatesofeden.org/ http://www.danielbotkin.com/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE